Surat Yasin Latin
rejekiandroid
1.0 1.3mb

Surat yasin Huruf Latin :

1. Yaa siin

2. Wal Qur'aanil hakiimi

3. Innaka laminal mursaliina

4. 'Alaa sirathin mustaqiiminin

5. Tanziilal 'aziizir rahiimi

6. Litundzira qauman maa undzira aabaaa-uhum fahum ghaafiluuna

7. Laqad haqqal qaulu 'alaa aktsa rihim fahum laa yu'minuuna

8. Innaa ja'alnaa fii a'naaqihim aghlaalan fahiya ilal adzqaani fahum muqmahuuna

9. Waja-'alnaa mim baini aidiihim saddan wa min khal-fihim saddan fa aghsyainaahum fahum laa yubshiruuna

10. Wasawaa-un 'alaihim a-andzartahum amlam tundzirhum laa yu'minuuna

11. Innamaa tundziru maittaba-adz dzikra wa khasyiar rahmaana bil ghaibi fabasysyirhu bi magfiratin wa ajrin kariimin

12. Innaa nahnu nuhyil-mauta wa naktubu maa qaddamuu wa aatsarahum, wa kulla syai'in ahshainaahu fii imaamim mubiin

13. Wadhrib lahum matsalan ash-haabal-qaryati idz jaaa'ahal-mursaluuna

14. Idz arsalna ilaihimuts naini fakadzdzabuuhuma fa 'azzaznaa bi tsalitsin faqaaluu innaa ilaikum mursaluuna

15. Qaaluu maa antum illaa basyarun mitslunaa wamaa anzalar-rahmaanu min syai'in in antum illa takzibuuna

16. Qaaluu rabbunaa ya'lamu inna ilaikum la mursaluuna

17. Wa maa'alainaa illal-balaaghul mubiinu

18. Qaaluu inna tathay-yarnaa bikum la'il lam tantahu lanarjumannakum walayamas sannakum minna 'adzaabun aliimun

19. Qaaluu thaa'irukum ma-'akum, a-in dzukkirtum bal antum qaumun musrifuuna

20. Wajaa'a min aqshal madiinati rajulun yas-'aa qaala yaa qaumit tabi'ul mursaliina

21. Ittabi-'uu man laa yas-'alukum ajran wahum muhtaduuna

22. Wa maa liya laa a'budul-ladzii fatharanii wa ilaihi turja'uuna

23. A-attakhidzu minduunihi aalihatan in yurudnirrahmaanu bidzurrin la tughnii 'anni syafa'atuhum syai'an walaa yunqidzuuna

24. Inni idzan lafii dhalaalin mubiin

25. Inni aamantu birabbikum fasma'uuni

26. Qiilad-khulil-jannata qaala yaa laita qaumii ya'lamuuna

27. Bimaa ghafaralii rabbii waja-'alanii minal mukramiina

28. Wa maa anzalna 'alaa qaumihii min ba'dihii min jundin minas-samaa'i wa maa kunna munziliina

29. In kaanat illaa shaihatan waahidatan fa idzaa hum khaamiduuna

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less