Света Гора
Хаџи Срђан Ћирковић
1.22 Varies with device
Помаже Бог!

Апликација се састоји из неколико делова:

Први део - Света Гора: описан је историјат свете горе, келије, пећине, светогорска пустиња итд...

У делу Манастири: описани су сви манастири на Светој Гори Атонској
уз то дато је кратко упуство како стићи до манастира Хиландара (урадио Јеромонах Доситеј Хиландарац), са важним телефонским бројевима појединих манастира и установа.

Трећи део растојање светогорских манастира, кареје и луке дафни исказаним у километрима и у сатима хода.
Овде је кориснику дата могућност да на лак и брз начин установи растојање манастира и колико сати хода треба да стигне од одредишта до дестинације. Једноствним одабиром из менија се одабере одредиште и дестинација и кликне се на дугме прикажи. (Из књиге Света Гора атонска - табела удаљености светогорских манастира исказаним у километрима и у сатима хода).

Четврти део Акатисти: Овде су дати неки акатисти пре свега Господу Исусу Христу, Пресветој Богородици и светитељима.

Апликација је намењена свима али пре свега људима који путују на Свету Гору. Чисто да имају као џепни информатор. Да знају неке основне елементарне ствари о манастирима и о Светој Гори итд...

Замолио бих Вас љубазно да кад оцењујете апликацију да сагледате сав укупан труд, интерфејс - изглед, корисност апликације и онда да оцените, а не да због једне можда ситне грешке оцењујете одмах са јединицом јер тиме се обара рејтинг апликације. Грешака ситних приликом програмирања има и увек ће бити. То је Ваше слободно и морално право да оцените како Ви хоћете и у то нећу да се мешам.

За детаљније информације посетите званичну фејсбук презентацију и званични сајт

https://www.facebook.com/pravoslavneandroidaplikacije

http://hodocasnik.com/

Све грешке, неправилности, примедбе и сугестије су добродошле.

Хвала Вам на разумевању!

НАПОМЕНА (Ако неке радио станице неће да отвори или је урл промењен или радио станица тренутно није доступна нпр. због програмске шеме).


СЛАВА БОГУ НА СВЕМУ! АМИН.

Господе Исусе Христе, Сине Божији, ради молитава Пречисте Твоје Матере Богородице Тројеручице Хиландарске, преподобних и богоносних Отаца наших, и свих Светих, помилуј и спаси нас грешне. Амин.

Ако одете на Свету Гору и ако се сетите помените мене грешног Хаџи Срђана!

God Helps!

The application consists of several parts:

The first part - Sveta Gora: describes the history of the sacred mountain, monastic cells, caves, deserts, etc ... svetogorska

In part Monasteries: describes all the monasteries on Mount Athos
It is provided with a brief instruction how to get to the monastery Hilandar (did Jeromonah Dositej Hilandarac), with important phone numbers of some monasteries and institutions.

The third part of the distance svetogorskih monastery, karyes and ports dafni expressed in kilometers and in hours walk.
Here the user is given the option of an easy and fast way to set up a distance of monasteries and how many hours walking to arrive from destination to destination. With simple selection from the menu by selecting a destination and destination and click on the button Show. (From the book Mount Athos - table distance svetogorskih monastery expressed in kilometers and in hours walk).

The fourth part akathist Here are some Akatist primarily the Lord Jesus Christ, the Blessed Virgin Mary and the saints.

The application is intended for everyone but especially people who travel to Mount Athos. Just to have as a pocket informant. To know some basic things about the natural and the monasteries of Mount Athos, etc ...

I would ask kindly that when you evaluate the application to look at all the overall effort, the interface - the look, the usefulness of the application, and then to evaluate, not because of one small mistake maybe you assess the unit immediately as this is a stew Rating apps. Small mistakes when programming has and always will be. This is your free and moral right to evaluate how you want to and I do not want to get involved.

For more information, visit the official facebook presentation and official website

https://www.facebook.com/pravoslavneandroidaplikacije

http://hodocasnik.com/
 
Any errors, irregularities, comments and suggestions are welcome.

Thank you for your understanding!

NOTE (If some radio stations will not open, or the url is changed or radio station is not available eg. For program schedule).


PRAISE GOD FOR EVERYTHING! AMIN.

Lord Jesus Christ, Son of God, to the prayers of Your Mother Immaculate Virgin with three Hilandarske, prepodobnih and our God-bearing Fathers, and all the Saints, have mercy on us and save us sinful. Amin.

If you go to the Holy Mountain, and if you remember me mention sinful Hajji Srđana!

Content rating: Everyone

Requires OS: 5.0 and up

...more ...less