eTipboek Akoestische Gitaar
The Tipbook Company
1.1 Varies with device
Een onmisbare app voor gitaristen: gratis 50 pagina’s van het gloednieuwe eTipboek Akoestische gitaar (250 pagina’s), direct toegang tot de volledige versie (slechts €0,99!) en informatieve rich-media brochures. Boordevol informatie over alle soorten akoestische gitaren. Voor tablets en smartphones!

Goed en volledig
eTipboek Akoestische gitaar vertelt je alles over je instrument. Van aanschaf en luistertips tot onderhoud, elektro-akoestische gitaren, snaarkeuze en gitaarbouw – en het boek beantwoordt zelfs de vragen waarvan je nog niet wist dat je ze had. In 15 hoofdstukken krijg je hier toegang tot de gebundelde kennis en ervaring van meer dan dertig gitaristen, gitaarbouwers, snarenmakers, docenten en andere deskundigen. In glasheldere taal, zowel voor beginners als voor gevorderde spelers. Zelfs profs zijn er blij mee. ‘Goed en volledig,’ schreef Gitarist al!

Tipcodes en akkoorden
Een woordenlijst, een overzicht van websites, tijdschriften en boeken, een uitgebreide index en ruim veertig pagina’s met speelklare informatie over akkoorden (inclusief honderden akkoorddiagrammen) maken het boek af – en met de interactieve Tipcodes kun je zelfs horen waar je over leest.

In print en digitaal
eTipboek Akoestische gitaar is de digitale versie van het gedrukte boek, dat in zeven talen te koop is. Belangrijkste verschillen? Het digitale boek is altijd actueel, vrijwel alle zwartwit-illustraties zijn vervangen door informatieve kleurenfoto’s, de Tipcodes zijn direct vanuit het boek af te spelen, je krijgt er informatieve rich-media brochures bij, en je bespaart ook nog een flinke handvol euro’s.

Testimonials
• Een prachtig overzicht; je kunt het hout van de gitaren bijna ruiken... Harry Sacksioni
• Om deze informatie bij elkaar te krijgen, moest je tot nu toe minstens twintig boeken door. Olaf Tarenskeen
• Erg leuk om te lezen. Er staat nog net niet in hoe je wereldberoemd kunt worden... Erik Vaarzon Morel

De pers over Tipboek Akoestische gitaar
• ... een goed en volledig overzicht van alles wat voor een gitarist wetenswaardig is. Gitarist
• ... niets beters dan Tipboek Akoestische gitaar. GitaarPlus
• Na het lezen van dit boek kun je je een echte gitaarkenner noemen. Stage
• … an incredibly thorough tome that covers everything from the acoustic’s basic anatomy to the proper care and feeding of fingernails. Frets
• No more than one needs to know or remember, but enough to provide essential information. These guides really hit the mark for efficiency. Vintage Guitar Magazine

Onderwerpen
In Tipboek Akoestische gitaar lees je onder meer over gitaarlessen, gitaarmodellen, steelstrings, de klassieke gitaar, klankkasten, houtsoorten, positieholtes, bindingen, massieve bovenbladen, zangbalkjes, scalloped bracing, toetsmaterialen, halsprofielen, intonatie, mensuur, toetsradius, de ideale actie of snaarhoogte, stemmechanieken, zadels en topkammen, gecompenseerde bruggen, tweedehands gitaren, elektro-akoestische gitaren, voorversterkers, notchfilters, tuners, pick-ups, piëzo-elementen, akoestische versterkers, snaren opzetten, snaren vervangen, nylon snaren, stalen snaren, snarensets, snaren reinigen, stemmen, flageoletten, open stemmingen, True Temperament frets, Fretwave, Buz Feiten, plectrums, nagels, gitaaronderhoud, gitaar schoonmaken, Antonio de Torres Jurado, C.F. Martin, akoestische basgitaar. dubbelhalsgitaren, resonatorgitaren, reisgitaren, gitaarbouw, bookmatched bladen, gitaarakkoorden en grepentabellen.

An indispensable app for guitarists: Free 50 pages of brand new eTipboek Acoustic Guitar (250 pages), direct access to the full version (only € 0.99!) And informative rich media brochures. Packed with information on all types of acoustic guitars. For tablets and smartphones!

Properly and fully
eTipboek Acoustic guitar tells you everything about your instrument. Of purchasing and listening tips to maintenance, electro-acoustic guitars, string selection and guitar building - and the book even answered questions that you did not know you had. In 15 chapters you get here access to the combined knowledge and experience of more than thirty guitarists, luthiers, strings makers, teachers and other experts. In crystal clear language, both for beginners and advanced players. Even pros are happy. "Good and complete," wrote guitarist!

Tipcodes and chords
A glossary, a list of websites, books and magazines, a comprehensive index and forty pages with playable information about agreements (including hundreds of chord diagrams) make the book away - and the interactive Tipcodes you can even hear what you read about.

In print and digital
eTipboek Acoustic guitar is the digital version of the printed book, which is available in seven languages. Main differences? The digital book is always up to date, almost all black and white illustrations are replaced by informative color photos, the Tipcodes directly from the book to play, you'll get informative rich media brochures on, and you also save a large handful of euros.

Testimonials
• A wonderful statement; you can almost smell the wood of the guitar ... Harry Sacksioni
• To get this information together, you had until now at least twenty books. Olaf Tarenskeen
• Very fun to read. There's just not how you become famous ... Erik Morel Vaarzon

The press on Tipboek Acoustic Guitar
• ... a good and complete overview of all that is worth knowing for a guitarist. guitarist
• ... nothing better than Tipboek acoustic guitar. guitar Plus
• After reading this book you can call yourself a real guitar connoisseur. Internship
• ... an incredibly thorough tome That covers everything from the acoustic's basic anatomy to the proper care and feeding or fingernails. frets
• No more than one needs to know or remember, but enough to providence essential information. These guides really hit the mark for efficiency. Vintage Guitar Magazine

Subjects
In Tipboek Acoustic guitar look among other guitar lessons, guitar models, steel strings, classical guitar, cabinets, wood, position cavities, bindings, solid tops, singing bars, scalloped bracing, key materials, neck profiles, intonation, scale, fingerboard radius, the ideal action or string height , tuners, saddles and nut width, compensated bridge, used guitars, electro-acoustic guitars, amplifiers, notch filters, tuners, pickups, piezo elements, acoustic amplifiers, setting up strings, replace strings, nylon strings, steel strings, string sets, strings clean, voices, harmonics, open tunings, True Temperament frets Fret Wave, Buz Facts, picks, nails, guitar maintenance, clean guitar, Antonio de Torres Jurado, CF Martin acoustic bass guitar. double neck guitars, resonator, travel guitars, guitar building, bookmatched sheets, guitar chords and fingering charts.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less