eTipboek Klarinet
The Tipbook Company
1.1 Varies with device
Dé app voor klarinettisten: gratis 50 pagina’s preview van het gloednieuwe eTipboek Klarinet, direct toegang tot de volledige versie van 240 pagina’s (slechts €0,99!), en informatieve rich-media brochures. Voor tablets en smartphones!

‘Een zeer compleet en prettig te lezen boek voor iedereen die alles over de klarinet wil weten. Een regelrechte aanrader!’ (Lute Hoekstra)

HET BESTE UIT JE INSTRUMENT
Alles weten over jouw instrument? Tipboek Klarinet vertelt je het hele verhaal, van aanschaf tot onderhoud en stemmen. Houten en kunststof klarinetten, speciale tonnetjes en tussenringen, de boring en de beker, offset en in-line zijkleppen, ondersneden toongaten, verstelbare duimsteunen en speciale mechanieken? Het komt allemaal aan bod. Geschreven in glasheldere taal, voor beginnende en gevorderde klarinettisten: dé gebruiksaanwijzing bij je instrument!

MONDSTUKKEN EN RIETJES
Lees hoe je je instrument kunt verbeteren met een ander mondstuk, speciale tonnetjes en zelfs met een betere rietbinder. Rietjes spelen natuurlijk een belangrijke rol, dus ook daar wordt een hoofdstuk aan gewijd. Leer je meteen hoe je je rietjes heel eenvoudig zelf kunt bijwerken. De interactieve Tipcodes laten je daar zelfs korte filmpjes van zien.

GREPENTABELLEN EN MEER
Natuurlijk besteedt Tipboek Klarinet ook aandacht aan het stemmen en het onderhoud van je instrument, en er zijn korte hoofdstukken over de geschiedenis, de familie, de productie en de makers van je instrument. Met de uitgebreide index vind je alles wat je zoekt, en met de grepentabellen achter in het boek kun je direct aan de slag.

AANBEVOLEN DOOR DE PROFS
Een zeer compleet en prettig te lezen boek voor iedereen die alles over de klarinet wil weten. Een regelrechte aanrader! (Lute Hoekstra)

Een uitstekend en noodzakelijk boek dat klarinettisten in elke stijl en op elk niveau helpt de weg te vinden in de wereld van de klarinet. (Herman Braune)

Beknopt, nuttig en vlot geschreven; warm aanbevolen voor elke klarinettist. (Walter Boeykens)


DE PERS OVER TIPBOEK KLARINET
Voor wie nog overtuigd moet worden: op de achterkant van het boekje vind je aanbevelingen van niemand minder dan Herman Braune, Lute Hoekstra en Walter Boeykens. (De Klarinet)

Alles komt aan bod, van heel elementair tot de verschillende klarinetscholen, boringen en het bewerken van rieten. (LVSD)

Goed en actueel; aanbevolen door topmusici. (De Dirigent)

Ongetwijfeld het beste Nederlandstalige klarinetboek dat op dit moment verkrijgbaar is. De Klarinet

… a revolutionary book on the instrument. (Canadian Clarinet Resources)

Technical information presented in commendably easy to understand language; Totally
recommended; amazingly comprehensive. (Jazz Journal)

This book will enlighten players of all standards and teachers will find it an invaluable resource. (Australian Music Teacher Magazine)

INHOUD
Tipboek Klarinet vertelt je alles over klarinetstemmen, Bes-klarinetten, Es-klarinetten, altklarinetten en basklarinetten, het mechaniek, ringen, ringkleppen en extra kleppen, de registerklep of de duodecimeklep, het chalumeauregister en andere klarinetregisters, de Bes-verbinding, klarinet kopen, klarinet huren, tweedehands klarinetten, houten klarinetten, kunststof klarinetten, klarinetboringen, cilindrische boringen, conische boringen, de reverse cone, dual tapers en polycilindrische boringen, bekerringen en tapringen, tussenringen, de registerhuls, wipkleppen, ergonomische duimsteunen, offset trill keys, Franse kleppen, Fis-trillers, full-Boehm klarinetten, polsters, kangoeroeleer, A-klarinetten en Duitse klarinetten, mondstukken, eboniet, baffles en boringen, de snavelhoek, mondstukplakkers, tonnetjes en halzen, rietbinders, rieten selecteren, rieten bijwerken, rietknippers, klarinet stemmen, klarinetonderhoud, grote en kleine beurten, en nog veel meer.

Your app for clarinetists: free 50-page preview of the brand new eTipboek Clarinet, direct access to the full version of 240 pages (! Only € 0.99), and informative rich media brochures. For tablets and smartphones!

"Read a very complete and a nice book for anyone who wants to know everything about the clarinet. An outright winner! "(Lute Hoekstra)

THE MOST OF INSTRUMENT
Know everything about your instrument? Tipboek Clarinet tells you the whole story, from procurement to maintenance and votes. Wooden and plastic clarinets, puppets and special washers, the bore and the cup, offset and side-line, undercut tone holes, adjustable thumb rests and special machine? It's all covered. Written in crystal clear language, for beginners and advanced clarinetists: your instructions to your instrument!

MOUTH PIECES AND STRAWS
Learn how you can improve your instrument with a different nozzle, special barrels and even better ligature. Straws obviously play an important role, so also there is a chapter devoted to it. You learn right away how easily you can update yourself straws. The interactive Tipcodes let you do even short videos from view.

HANDLES TABLES AND MORE
Of course Tipboek Clarinet also pays attention to tuning and maintenance of your instrument, and there are short chapters about the history, the family, the production and the makers of your instrument. With the extended index you'll find everything you're looking for, and the fingering charts in the back of the book you can start immediately.

RECOMMENDED BY THE PROS
A very complete and pleasant to read book for anyone who wants to know everything about the clarinet. An outright winner! (Lute Hoekstra)

An excellent and necessary book clarinetists in any style and can be found at any level helps the way in the world of the clarinet. (Herman Braune)

Beknopt, helpful and fluently written, highly recommended for any clarinetist. (Walter Boeykens)


THE PRESS ABOUT Tipboek CLARINET
For those who need to be convinced: on the back of the booklet contains recommendations from none other than Herman Braune, Lute Hoekstra and Walter Boeykens. (Clarinet)

Everything is covered, from very basic to the various clarinet schools, drilling and processing reeds. (LVSD)

Good and up to date; recommended by top musicians. (The conductor)

Arguably the best Dutch clarinet book is available at this time. Clarinet

... A revolutionary book on the instrument. (Canadian Clarinet Resources)

Technical information presented in commendably easy to understand language; Totally
recommended; amazingly comprehensive. (Jazz Journal)

This book will enlighten players of all standards and teachers will find it an invaluable resource. (Australian Music Teacher Magazine)

CONTENT
Tipboek Clarinet tells you all about clarinet voices, B flat clarinet, E-flat clarinets, altklarinetten and bass clarinets, the mechanics, rings, ring valves and additional valves, the record cover or duodecimeklep, the chalumeauregister and other clarinet registers Berry connection, buy clarinet, clarinet rent, used clarinets, wooden clarinets, plastic clarinets, clarinet holes, cylindrical holes, conical holes, the reverse cone, dual tapers and polycilindrische bores, cup rings and tapringen, washers, the record sleeve, wipkleppen, ergonomic thumb rests, offset trill keys, French valves , Fis-trills, full Boehm clarinets, pads, kangaroo leather, A-clarinets and German clarinets, mouthpieces, ebonite, baffles and holes, the beak angle, nozzle patches, barrels and necks, ligatures, select wicker, wicker update, cane cutters, clarinet votes clarinet maintenance, large and small turns, and much more.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less