eTipboek Muziek op Papier
The Tipbook Company
1.1 Varies with device
Dé app voor iedere muzikant: gratis 50 pagina’s preview van het gloednieuwe eTipboek Muziek op Papier, direct toegang tot de volledige versie van 260 pagina’s (slechts €0,99!), en informatieve rich-media brochures. Alom geprezen, nu digitaal beschikbaar voor tablets en smartphones!

Muziektheorie makkelijk? Wel met Tipboek Muziek op Papier! Een ideale gids om noten te leren lezen of om even na te kijken wat een tritonus of growling ook alweer was, en hoe je een vermeerderd akkoord speelt. Voor beginners en gevorderde muzikanten in elke stijl. Geen droge theorie, maar lekker leesbare teksten met talloze muzikale voorbeelden die je direct vanuit de app kunt beluisteren, geschreven door twee enthousiaste muzikanten die het nu eindelijk eens zo wilden vertellen dat iedereen het snapt

MAKKELIJK
Naast het notenschrift wordt ook het systeem achter die noten uitgelegd, je leert transponeren in een handomdraai, je krijgt inzicht in akkoorden en maakt kennis met harmonieleer, muziek schrijven en notatiesoftware ¬– en nog veel meer.

HOOR WAT JE LEEST
De uitgebreide index en de woordenlijst maken het boek tot een perfect naslagwerk, en met de 63 Tipcodes kun je de meeste notenvoorbeelden uit het boek beluisteren: zo hoor je wat je leest!

AANBEVOLEN DOOR LEZERS
Zeer waardevol; wordt regelmatig geraadpleegd.

Dit boek is fantastisch, het legt super simpel en duidelijk uit hoe de muziektheorie in elkaar steekt. Je komt hier dingen tegen die je eigenlijk nooit hebt gesnapt, maar opeens is het heel duidelijk.

Ik vind dit boek echt geweldig!

AANBEVOLEN DOOR PROFS
Zelden is zoveel informatie over dit lastige onderwerp zo compleet, zo compact en vooral zo helder in één boek terechtgekomen.
(John van der Veer – gitarist, componist, arrangeur)

Bondig, duidelijk en veelomvattend. Van harte aanbevolen voor iedere muziekliefhebber - van pop tot klassiek. (Theo Olof – violist, concertmeester Concertgebouworkest 1985-1986)

Het heeft lang geduurd, maar het blijkt toch te kunnen: een makkelijk leesbaar, overzichtelijk boek over muziektheorie. (Heske Berkenkamp ¬– docent muziektheorie, Utrechts conservatorium)

AANBEVOLEN DOOR DE PERS

Verhelderend, nuttig en zeer compleet (Music Maker)

Zelden kom je een zo onderhoudend muziektheorieboek tegen als Tipboek
Muziek op Papier, dat zijn lezers nieuwsgierig maakt naar elke nieuwe bladzijde. (Kunstzone)

Uiterst helder geformuleerd (Muziek & Onderwijs)

Een aanrader! Toegankelijk, helder en fraai vormgegeven. (Preludium)

Tipbook Music on Paper has got to be the best of the books on music theory available on the market – in more ways than one. (Canadian Clarinet Resources)

Without a doubt, Tipbook Music on Paper – Basic Theory is one I’d highly recommend to ALL songwriters. (American Songwriter)

Your app for every musician: free 50-page preview of the brand new eTipboek Music on Paper, instant access to the full version of 260 pages (! Only € 0.99), and informative rich media brochures. Widely praised, now available digitally for tablets and smartphones!

Music Theory easy? But with Tipboek Music on Paper! An ideal guide to learn to read music or to just check what was already a tritone or growling, and how to play a chord together. For beginners and advanced musicians in any style. No dry theory, but good readable texts with numerous musical examples that you can listen directly from the app, written by two enthusiastic musicians who finally once wanted to tell everyone understands it

EASY
Besides the notation is also explained the system behind the notes, you learn to transpose a snap, you can understand chords and learn about harmony, writing and music notation software as plasticizers and more.

HEAR WHAT YOU READ
The extended index and the glossary make the book a perfect reference book, and with the 63 Tipcodes you can listen to most musical examples from the book so you can hear what you read!

RECOMMENDED BY READERS
Very valuable; is consulted regularly.

This book is fantastic, it puts super simple and clear how the music theory works. You come here of things that you actually never caught, but suddenly it is very clear.

I think this book really great!

RECOMMENDED BY EXPERTS
Seldom has so much information on this tricky subject so complete, compact and above all so clearly fallen into one book.
(John van der Veer - guitarist, composer, arranger)

Concise, clear and comprehensive. Highly recommended for every music - from pop to classical. (Theo Olof - violinist, concertmaster Concertgebouw Orchestra 1985-1986)

It took a long time, but it turns out to be a easy to read, clear book on music theory. (Heske Berkenkamp as plasticizers teacher of music theory, Utrecht Conservatory)

RECOMMENDED BY THE PRESS

Enlightening, useful and very complete (Music Maker)

Rarely do you come across as entertaining music theory book as Tipboek
Music on paper, that makes readers curious about every new page. (Art Zone)

Extremely bright formulated (Music & Education)

Recommended! Accessible, clear and beautifully designed. (Prelude)

Tipbook Music on Paper HAS got to be the best of the books on music theory available on the market - in more ways than one. (Canadian Clarinet Resources)

Without a doubt, Tipbook Music on Paper - Basic Theory is one I'd highly recommend to ALL songwriters. (American Songwriter)

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less