eTipboek Zang
The Tipbook Company
1.1 Varies with device
Dé app voor zangers: een gratis 50+ pagina’s dikke preview van het gloednieuwe eTipboek Zang en direct toegang tot de ruim 200 pagina’s tellende volledige versie (slechts €0,99!). Voor tablets en smartphones!

Als je weet hoe je stem werkt, wordt zingen makkelijker. Tipboek Zang vertelt je wat je weten moet, op basis van de gebundelde kennis van meer dan dertig zangers en zangdocenten in alle mogelijke stijlen. Een glashelder verhaal, of je nu rapt, rockt of in een kerkkoor zingt.

TIPS, TIPS, TIPS
In Tipboek Zang komt alles aan bod. Van zuiver zingen tot luid zingen, samen zingen en hard zingen zonder hees te worden. Van een goede uitspraak en onderhoudstips voor je stem tot het leren van teksten, en er is zelfs een hoofdstuk met kooptips over microfoons. Verder lees je alles over oude en nieuwe zangmethodes, van Belcanto tot CVT en EVT. Een uitgebreide woordenlijst en een index ontbreken niet, en met de interactieve Tipcodes kun je zelfs horen wat je leest.

EXPERTS OVER TIPBOEK ZANG
• Er is bijna niets zo persoonlijk als zingen en dit Tipboek helpt je je eigen stem te vinden. (Karin Bloemen)
• Een gouden Tipboek: informatief en makkelijk leesbaar. (Muziek & Onderwijs)
• Een must. Ik ken geen enkele zangleraar of zanglerares die zo’n moeilijk instrument zo toegankelijk maakt. (Signs)
• Het is verfrissend om “moeilijke” onderwerpen als registers, formanten en adem zo besproken te zien dat iedereen er iets (goeds) mee kan. Een aanrader! (Magazine voor zangpedagogen)
• Heel veel serieuze informatie, waardoor je alleen maar beter leert zingen. (GitaarPlus)
• Ook voor de minder deskundige koorzanger erg boeiend. Handige en effectieve ondersteuning van je zangoefeningen. (Balk-Nieuws)
• Alles wat je over zingen zou willen weten. (Het Parool)
• Kleine weetjes brengen stof tot nadenken en de oneliners zijn soms erg raak. (Music Maker)
• Tipboek Zang zal in ons land met zijn uitgebreide koorcultuur zeker zijn weg vinden. (Preludium)
• Impressive. (Journal of Singing)
• The opinions expressed in the book […] generally reflect high-quality standards of practice accepted throughout the international community of voice experts. (Journal of Voice)
• This book should be in every teacher’s and professional’s library as well as the advanced student’s. I’m happy to recommend it. (Australian Music Teacher Magazine)
• Even for the well-trained professional this Tipbook may offer an alternative view or serve to refresh a stale bag o’ tricks. (ACDA)


LEZERS OVER TIPBOEK ZANG
• Aangezien ik volgend jaar het conservatorium wil gaan doen, en ik mijn stem wil verbeteren, heb ik dit boek gekocht. Ik ben er nu een maand in aan het werk, en mijn stem is nu al verbeterd.
• Wij waren zo onder de indruk van het duidelijk geschreven en praktisch bruikbare tipboek, dat wij er ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van ons koor 30 hebben aangeschaft. Het is echt een aanrader.

ONDERWERPEN
Tipboek Zang vertelt je onder meer over backing vocals, lead vocals, stemplooien en stembanden, adem en ademsteun, zuiver zingen, hard zingen, articulatoren en resonatoren, articulatie en uitspraak, het strottenhoofd en de adamsappel, klankkleur en timbre, de stembreuk of de passage, jodelen, de baard in de keel, kopregisters, falsetregisters, het borstregister, stemtypes en stemsoorten, de sopraan, de alt, de tenor en de bariton, de countertenor en de mezzosopraan, de castraat, zanglessen, noten lezen, vocalises, voice killers en voice trainers, grunten en rappen, belten en scatten, een open keel, buikademhaling en hoge ademhaling, valse lucht en valse stemplooien, boventoonzingen, de zangersformant, de kopresonans en de borstresonans, zingen in je masker, diphthongs en triphthongs, de stemaanzet, vibrato, fluisteren, warming ups, dynamische microfoons en condensatormicrofoons, draadloze microfoons, richtingsgevoelige microfoons, fantoomvoeding, en over stembandknobbeltjes, popfilters en plankenkoorts.

Your app for singers: a free 50+-page preview of the brand new eTipboek Song and direct access to the 200-page full version (only € 0.99!). For tablets and smartphones!

If you know how your voice works, is singing easier. Tipboek Zang tells you what you need to know, based on the combined knowledge of over thirty singers and singing teachers in all possible styles. A clear story, whether you're rapping, rocking or singing in a church choir.

TIPS, TIPS, TIPS
In Tipboek Singing is all covered. Pure sing loud sing, sing and sing loud without becoming hoarse. Of good judgment and care instructions for voting to learning texts, and there is even a chapter sale tips on microphones. Furthermore, you can read all about old and new methods of singing, from Belcanto to CVT and EVT. An extensive glossary and an index are not lacking, and the interactive Tipcodes you can even hear what you read.

EXPERTS ON SINGING Tipboek
• There is almost nothing as personal as singing and this Tipboek helps you find your own voice. (Karin Bloemen)
• A gold Tipboek: informative and easy to read. (Music & Education)
• A must. I do not know any voice teacher or vocal teacher who is so accessible such a difficult instrument. (Signs)
• It is refreshing to "difficult" subjects such as registers, formants and breathing as discussed to see that everyone can bring something (good). Recommended! (Magazine for singing teachers)
• A lot of serious information, so you just learn to sing better. (Guitar Plus)
• For the less expert chorister very interesting. Convenient and effective support of your singing exercises. (Bar-News)
• Everything you could want to know about singing. (Het Parool)
• Small tidbits bring food for thought and the one-liners are sometimes very striking. (Music Maker)
• Tipboek Zang will surely find its way into our country with its extensive choral culture. (Prelude)
• Impressive. (Journal of Singing)
• The opinions overexpressed in the book [...] gene rally reflects high-quality standards of practice accepted Throughout the international community or voice experts. (Journal of Voice)
• This book shouldering be in every teacher's and professional's library as well as the advanced student programs. I'm happy to recommend it. (Australian Music Teacher Magazine)
• Even for the well-trained professional this Tipbook May offering an alternative view or serve to refresh a stale bag o 'tricks. (ACDA)

READERS ABOUT SINGING Tipboek
• Because I want to do the conservatory next year and I want to improve my voice, I bought this book. I am now a month to work, and my voice has been improved now.
• We were so impressed with the clearly written and practical use Tipboek that we bought on the occasion of the 60th anniversary of our choir 30. It really is a must.

SUBJECTS
Tipboek Zang tells you, among other backing vocals, lead vocals, vocal folds and vocal cords, breathing and breath support, sing on, sing loud, articulators and resonators, articulation and pronunciation, larynx and the Adam's apple, tone and timbre of the voice fracture or passage , yodeling, the beard in the throat, kopregisters, falsetto registers the chest register, voice types and voice types, the soprano, alto, tenor and baritone, the countertenor and mezzo soprano, the castrato, singing lessons, read music, vocalises, voice killers and voice trainers, grunting and rapping, dumps and scatting, an open throat, abdominal breathing and high breathing air leak and false vocal folds, overtone singing, the zangersformant the kopresonans and borstresonans, singing in your mask, diphthongs and triphthongs, voice onset, vibrato, whispering, warm ups, dynamic microphones and condenser microphones, wireless microphones, directional microphones, phantom power, and vocal cord nodules, Pop filters and stage fright.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less