LUAT LAO DONG
THE LAW STUDIO
1.8 Varies with device
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước.

Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia.

Bộ Luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động ví dụ như những quy định vể tiên lương (tiền lương ) bảo hiểm (BH ) xã hội giở làm thêm của người lao động (người lao động) , tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo và tài năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, của người quản lý lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động, góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Vì vậy nhằm góp phần phổ biến những nội dung chi tiết trong Bộ Lao Động năm 2013 đến với mọi người đồng thời giúp mọi người có thể tra cứu các nôi dung một cách tiện lợi và nhanh chóng và giúp cập nhật các nghị định thông tư về các quy định về viêc lam (luat viec lam -2013), quy đinh ve bảo hiểm thất nghiệp (bao hiem that nghiep), bảo hiểm xã hội (bao hiem xa hoi )- đây chính là mục đích của ứng dụng Luat Lao Dong
- Tra cứu Luật Lao Động dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi.
- Ứng dụng cho phép người dùng tra cứu ngay cả khi không có mạng Internet.
- Giao diện thân thiện với mọi đối tượng sử dụng, bố cục trình bày rõ ràng dễ hiểu giúp người dùng tiết kiệm thời gian tra cứu và sử dụng hiệu quả.
- Đậc biệt, ứng dụng hoàn toàn miễn phí
http://thelawstudio.blogspot.com

Labor is the most important activity of humans, creating material wealth and spiritual values ​​of society. Labour productivity, quality and efficiency are the decisive factor of national development.

Labour law stipulates the rights and obligations of workers and of employers, labor standards, the principles used and labor management, contributing to the production, so the taste important role in social life and in the legal system of the country.

Labor Code protects the right to work, benefits and other rights of workers, while protecting the legitimate rights and interests of the employer such as the provisions on wages (salaries) Insurance (BH) society overtime of employees (workers), enabling labor relations harmonious and stable, contributing to promoting the creativity and talent of the employees mental and physical labor, management of labor, in order to achieve the productivity, quality and social progress in labor, production, service and efficiency in the use and management of labor, contributing industrialization and modernization of the country as a prosperous people, a strong country, social justice and civilization.

So in order to contribute to the dissemination of the content detailed in the Labor Department in 2013 to everyone and helps everyone can look up the content conveniently and quickly and help update the decrees and circulars the provisions on employment (employment law -2013), regulations on unemployment insurance (unemployment insurance), social insurance (Social Insurance) - this is the purpose of employment law application Dong
- Look Labor Law easily, quickly and conveniently.
- The application allows users to look up even when no Internet.
- User friendly interface with all objects used, the layout is unambiguous help users save time searching and efficient use.
- In particular, the application is free
http://thelawstudio.blogspot.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less