LUAT DAN SU
THE LAW STUDIO
1.8 Varies with device
Nghĩa vụ dân sự và đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự là lĩnh vực rất gần gũi, thân thiết với cuốc sống của mọi ngượi, những quy định về thừa kế di sản (di san) phân chia tài sản (tai san) khi ly hôn, trách nhiệm bồi thường đôi với các hợp đồng dân sư (trach nhiem boi thuong trong hop dong dan su - Contract civil) Vì vậy nhằm góp phần phổ biến những nội dung chi tiết trong Luật doanh nghiệp - 2014 đến với mọi người đồng thời giúp mọi người có thể tra cứu các nôi dung một cách tiện lợi và nhanh chóng các nghị định (ND) - nghi dinh thông tư (thong tu) hướng dẫn thi hành các dự án luật đây chính là mục đích của ứng dụng LUAT DAN SU - Civil Law
- Tra cứu Luật dân sự dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi.
- Ứng dụng cho phép người dùng tra cứu ngay cả khi không có mạng Internet.
- Nôi dung các văn bản nghị định thông tư sẽ được cập nhật tự động không cần update ứng dụng
- Chức năng printer giúp lưu trữ các văn bản va in ấn trực tiếp các văn bản
- Giao diện thân thiện với mọi đối tượng sử dụng, bố cục trình bày rõ ràng dễ hiểu giúp người dùng tiết kiệm thời gian tra cứu và sử dụng hiệu quả.
- Đậc biệt, ứng dụng hoàn toàn miễn phí
http://thelawstudio.blogspot.com

Civil obligations and ensure the implementation of a civil obligation is an area very close and intimate with the life of people, but provides for the legacy (heritage) division of property (assets) when divorce, compensation liabilities coupled with the civil contract (liability for compensation in a civil contract - Contract civil) So in order to contribute to disseminate the contents detailed in Business Law - 2014 and with everyone and help people to search for content in a convenient and fast the decree (ND) - Decree circular (Circular) guiding the bill here is the purpose of the application Civil Law - Civil Law
- Look Civil Law easily, quickly and conveniently.
- The application allows users to look up even when no Internet.
- The contents of decrees and circulars text will be updated automatically without updating applications
- Function printer helps store and print documents directly to text
- User friendly interface with all objects used, the layout is unambiguous help users save time searching and efficient use.
- In particular, the application is free
http://thelawstudio.blogspot.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less