LUAT DAT DAI
THE LAW STUDIO
1.8 Varies with device
Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013,quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai nói chung và bất đống sản (bat dong san) nói riêng, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cùng với việc Luật kinh doanh bất động, Luật nhà ở cũng đã được Quốc hội sửa đổi vào năm 2014 hai luật này bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 1/7/2015 có ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực bất động sản. Vì vậy nhằm góp phần phổ biến những nội dung chi tiết trong Luật đất đai đến với mọi người đồng thời giúp mọi người có thể tra cứu các nôi dung một cách tiện lợi và nhanh chóng các nghị định (ND) - nghi dinh thông tư (thong tu) hướng dẫn thi hành các dự án luật giúp mọi người có thể tra cứu các nôi dung một cách tiện lợi và nhanh chóng các quy định về thuể đất (thue dat), các nội dung xử lý vi phạm vể đất đai (dat dai), bất động sản (bat dong san - BDS), quyền sử dụn đất (so do) giấy chứng nhận sở hữu nhà (so hong) - đây chính là mục đích của ứng dụng Luat dat dai
- Tra cứu Luật đất đai dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi.
- Ứng dụng cho phép người dùng tra cứu ngay cả khi không có mạng Internet.
- Giao diện thân thiện với mọi đối tượng sử dụng, bố cục trình bày rõ ràng dễ hiểu giúp người dùng tiết kiệm thời gian tra cứu và sử dụng hiệu quả.
- Đậc biệt, ứng dụng hoàn toàn miễn phí
http://thelawstudio.blogspot.com

Land Law No. 45/2013 / QH13 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2013, regulations on land ownership regime, powers and responsibilities of the State representing the whole people Owners unified land management and land in general and real estate (real estate) in particular, management regimes and land use, rights and obligations of land users on land under head territory of the Republic of socialist Vietnam.
Along with estate law, housing law also amended by the National Assembly in 2014 two laws came into effect from 1.7.2015 have important implications for the field of real estate . So in order to contribute to the dissemination of the content detailed in the Land Law to everyone and helps everyone can look up the content conveniently and quickly the decrees (ND) - decrees and circulars (Circular) guiding bills can help people search for content in a convenient and fast rules about land tax (land tax), the content handle violations on land (land), real estate (Real Estate - BDS), Dun land tenure (so do) the certificate of ownership of the (commission) - this is the purpose of land law application
- Look up the Land Law easily, quickly and conveniently.
- The application allows users to look up even when no Internet.
- User friendly interface with all objects used, the layout is unambiguous help users save time searching and efficient use.
- In particular, the application is free
http://thelawstudio.blogspot.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less