LUAT DOANH NGHIEP
THE LAW STUDIO
Varies with device Varies with device
Luật doanh nghiệp sửa đổi 2014 vừa được Quốc hội khoá 13 thông qua ngày 26/11 đã được phổ biến tới các doanh nghiệp Luật doanh nghiệp (doanh nghiep - Business )sửa đổi năm 2014 với mục tiêu đưa doanh nghiệp trở thành công cụ kinh doanh rẻ hơn và an toàn hơn nhằm hấp dẫn nhà đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư và huy động tốt mọi nguồn lực và vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi quy định giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh không bắt buộc ghi ngành nghề kinh doanh; Tách bạch giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh; Bãi bỏ các yêu cầu và điều kiện kinh doanh tại thời điểm đăng kí thành lập doanh nghiệp; Hài hoà thủ tục đăng kí doanh nghiệp với thuế lao động, bảo hiểm xã hội; Doanh nghiệp tự quyết con dấu, nội dung và hình thức con dấu; Doanh nghiệp có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật.
Vì vậy nhằm góp phần phổ biến những nội dung chi tiết trong Luật doanh nghiệp - 2014 đến với mọi người đồng thời giúp mọi người có thể tra cứu các nôi dung một cách tiện lợi và nhanh chóng các nghị định (ND) - nghi dinh thông tư (thong tu) hướng dẫn thi hành các dự án luật đây chính là mục đích của ứng dụng LUAT DOANH NGHIEP - Business of legal
- Tra cứu Luật doanh nghiệp dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi.
- Ứng dụng cho phép người dùng tra cứu ngay cả khi không có mạng Internet.
- Nôi dung các văn bản nghị định thông tư sẽ được cập nhật tự động không cần update ứng dụng
- Chức năng printer giúp lưu trữ các văn bản va in ấn trực tiếp các văn bản
- Cập nhật các mẫu đơn cho doanh nghiêp (mau don) như quyểt toán thuế thu nhập doanh nghiêp (Thue)
- Giao diện thân thiện với mọi đối tượng sử dụng, bố cục trình bày rõ ràng dễ hiểu giúp người dùng tiết kiệm thời gian tra cứu và sử dụng hiệu quả.
- Đậc biệt, ứng dụng hoàn toàn miễn phí
http://thelawstudio.blogspot.com

Corporate law has been amended in 2014 National Assembly 13 through 26/11 have been disseminated to enterprises Business Law (Business - Business) amended in 2014 with the objective to become the enterprise business tool now cheaper and safer to appeal to investors, increase investment and to mobilize all the resources and capital to invest in production, sales and create favorable conditions for enterprises as defined paper Business registration certificate is not required business records; Separation of investment certificates and certificates of business registration; Abolition of the requirement and business conditions at the time of establishment of business registration; Harmonizing business registration procedures with labor taxes, social insurance; Enterprises discretion seals, content and form a seal; Businesses can have more than one legal representative.
So in order to contribute to the dissemination of the content detailed in Business Law - 2014 to everyone and helps everyone can look up the content conveniently and quickly the decrees (ND) - Decree Circular (Circular) guiding these bills is the purpose of this application Enterprise Law - Business of legal
- Look Law now easy, fast and convenient.
- The application allows users to look up even when no Internet.
- The contents of decrees and circulars text will be updated automatically without updating applications
- Function printer helps store and print documents directly to text
- Updating the forms for businesses (FORM) as settlement enterprises income tax (Thue)
- User friendly interface with all objects used, the layout is unambiguous help users save time searching and efficient use.
- In particular, the application is free
http://thelawstudio.blogspot.com

Content rating: Everyone

Requires OS: Varies with device

...more ...less