LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
THE LAW STUDIO
1.0 Varies with device
Luật Khiếu nại năm 2011 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2, ngày 11-11-2011 và đã được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh công bố và Luật có hiệu lực từ ngày 01-7-2012. So với Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, sửa đổi bổ sung năm 2004, 2005 (sau đây gọi tắt là Luật Khiếu nại, tố cáo) thì Luật Khiếu nại năm 2011 (sau đây gọi tắt là Luật Khiếu nại) có những điểm mới sau.
Theo đó, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý được giao, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Tố cáo có nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của nhiều cơ quan thì các cơ quan có trách nhiệm phối hợp để xác định thẩm quyền giải quyết hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước cấp trên quyết định giao cho một cơ quan chủ trì giải quyết. Tố cáo có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực có dấu hiệu tội phạm do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.
Vì vậy nhằm góp phần phổ biến những nội dung chi tiết trong Luật doanh nghiệp - 2014 đến với mọi người đồng thời giúp mọi người có thể tra cứu các nôi dung một cách tiện lợi và nhanh chóng các nghị định (ND) - nghi dinh thông tư (thong tu) hướng dẫn thi hành các dự án luật đây chính là mục đích của ứng dụng LUAT KHIEU NAI TO CAO - law complaint denunciation law
- Tra cứu Luật khiêu nại và luật tố cáo dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi.
- Ứng dụng cho phép người dùng tra cứu ngay cả khi không có mạng Internet.
- Nôi dung các văn bản nghị định thông tư sẽ được cập nhật tự động không cần update ứng dụng
- Chức năng printer giúp lưu trữ các văn bản va in ấn trực tiếp các văn bản
- Giao diện thân thiện với mọi đối tượng sử dụng, bố cục trình bày rõ ràng dễ hiểu giúp người dùng tiết kiệm thời gian tra cứu và sử dụng hiệu quả.
- Đậc biệt, ứng dụng hoàn toàn miễn phí
http://thelawstudio.blogspot.com

Complaints Act 2011 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam XIII course adopted at the 2nd session, on 11-11-2011 and was President of the Socialist Republic of Vietnam signed public orders published and takes effect from the day the Law on 01-7-2012. Compared with the Law on Complaints and Denunciations of 1998, amended in 2004, 2005 (hereinafter referred to as the Law on Complaints and Denunciations), the Complaints Act 2011 (hereinafter referred to as the Law on Complaints) have New point after.
Accordingly, denounce violations of the law of agency, organization or individual that content related to the functions of state management of the agency, the agency which is responsible for resolving. Persons competent to handle administrative violations in the State management agencies competent to settle denunciations against violations of laws within their assigned jurisdiction, unless otherwise provided by law. Denunciations have content related to the state management function of many agencies, the agency responsible for coordinating to determine jurisdiction to resolve or report the state management agency superiors decided to give a leading agency resolved. Content denunciation under the jurisdiction settlement of many agencies, the agency handling the competent first settlement. Denounce violations of the law on state management in the field of crime signs bodies resolve legal proceeding under the provisions of the law on criminal procedure.
So in order to contribute to the dissemination of the content detailed in Business Law - 2014 to everyone and helps everyone can look up the content conveniently and quickly the decrees (ND) - Decree Circular (Circular) guiding the bill this is the purpose of the application LUAT complaints and denunciations - law complaint denunciation law
- Look law Law on Complaints and Denunciations easy, quick and convenient.
- The application allows users to look up even when no Internet.
- The contents of decrees and circulars text will be updated automatically without updating applications
- Function printer helps store and print documents directly to text
- User friendly interface with all objects used, the layout is unambiguous help users save time searching and efficient use.
- In particular, the application is free
http://thelawstudio.blogspot.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less