LUAT TO TUNG DAN SU
THE LAW STUDIO
1.0 Varies with device
Bộ luật Tố tụng dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/6/2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2005. Sau gần 7 năm thi hành, có thể nói Bộ luật Tố tụng dân sự đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; bảo đảm trình tự và thủ tục tố tụng dân sự dân chủ, công khai, đơn giản, thuận lợi cho người tham gia tố tụng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình; đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hoạt động tố tụng dân sự. Bảo đảm cho việc giải quyết các vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành Bộ luật này trong những năm qua cũng cho thấy một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự đã bộc lộ những hạn chế, bất cập; có những quy định mâu thuẫn với các văn bản quy phạm pháp luật khác; có những quy định chưa phù hợp (hoặc không còn phù hợp), chưa đầy đủ, thiếu rõ ràng và còn có những cách hiểu khác nhau; có những quy định chưa đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; có những quy định chưa đáp ứng được các yêu cầu cam kết quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam đã tham gia... đòi hỏi cần phải được sửa đổi, bổ sung.Trước thực tế đó, ngày 29/3/2011, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự nhằm tiếp tục từng bước hoàn thiện một cách căn bản hệ thống pháp luật tố tụng dân sự nói chung và Bộ luật Tố tụng dân sự nói riêng; đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tố tụng dân sự
Vì vậy nhằm góp phần phổ biến những nội dung chi tiết trong Bộ luật Tố tụng dân sự đến với mọi người đồng thời giúp mọi người có thể tra cứu các nôi dung một cách tiện lợi và nhanh chóng - đây chính là mục đích của ứng dụng LUAT TO TUNG DAN SU
- Tra cứu Bộ luật Tố tụng dân sự dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi.
- Ứng dụng cho phép người dùng tra cứu ngay cả khi không có mạng Internet.
- Giao diện thân thiện với mọi đối tượng sử dụng, bố cục trình bày rõ ràng dễ hiểu giúp người dùng tiết kiệm thời gian tra cứu và sử dụng hiệu quả.
- Đậc biệt, ứng dụng hoàn toàn miễn phí
http://thelawstudio.blogspot.com

Civil Procedure Code by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam XI, 5th session adopted on 15/6/2004, with effect from 01/01/2005. After almost 7 years of implementation, we can say Civil Procedure Code has contributed significantly in protecting the socialist regime, strengthening socialist legislation, to protect the interests of the State, the right and the legitimate interests of individuals, agencies and organizations; ensuring order and civil proceedings democracy, openness, simplicity and convenience for people involved in legal proceedings to exercise the rights and fulfill their obligations; enhance the role and responsibility of individuals, agencies and organizations in civil proceedings. Guaranteed for resolving civil cases to be fast, accurate, fair and lawful. However, through the practical implementation of this Code in the past year also saw a number of provisions of the Code of Civil Procedure has revealed the limitations and shortcomings; there are provisions in conflict with the legal texts other; contain provisions inconsistent (or unsuitable), incomplete, unclear and there are different interpretations; there are provisions not guarantee the legitimate rights and interests of the involved parties; there are provisions not meet the requirements of international commitments of multilateral and bilateral that Vietnam has engaged ... requires the amendment or sung.Truoc fact that, on 29/3 / 2011, at the 9th session, the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam XII passed the Law amending and supplementing some articles of the Code of Civil Procedure to continue gradually improved substantially the legal system in general civil procedure and civil Procedure Code in particular; to better ensure the rights and legitimate interests of agencies, organizations and individuals in civil proceedings
So in order to contribute to the dissemination of the content detailed in Civil Procedure Code to everyone and helps everyone can look up the content a convenient and quick way - this is the purpose of the application Code of Civil Procedure manual SU
- Look Civil Procedure Code easy, quick and convenient.
- The application allows users to look up even when no Internet.
- User friendly interface with all objects used, the layout is unambiguous help users save time searching and efficient use.
- In particular, the application is free
http://thelawstudio.blogspot.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less