LUAT XU LY VI PHAM HANH CHINH
THE LAW STUDIO
1.8 Varies with device
Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 được Chủ tịch Nước ký lệnh công bố số 13/2012/L-CTN ngày 02 tháng 7 năm 2012. Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
Luật được ban hành với mục tiêu nhằm khắc phục những hạn chế bất cập của Pháp lệnh XLVPHC góp phần bảo đảm trật tự kỷ cương quản lý hành chính an ninh trật tự an toàn xã hội bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân đấu tranh phòng chống có hiệu quả đối với vi phạm hành chính tội phạm trong thời kỳ mới khắc phục tối đa tình trạng thiếu thống nhất và chồng chéo trong hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tạo cơ sở pháp lý đầy đủ thuận lợi cho việc thực hiện các nghĩa vụ mà Việt Nam đã cam kết trong các điều ước quốc tế đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Vì vậy nhằm góp phần phổ biến những nội dung chi tiết trong LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH đến với mọi người đồng thời giúp mọi người có thể tra cứu các nôi dung một cách tiện lợi và nhanh chóng cập nhât các thông tu nghị định về xử lý vi phạm các biểu mẩu xử lý vi pham trong các lĩnh vực giao thông (giao thong), đất dai (dat dai ) bất động sản (BDS ) - đây chính là mục đích của ứng dụng LUAT XU LY VI PHAM HANH CHINH
- Tra cứu LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH dễ dàng nhanh chóng và tiện lợi.
- Ứng dụng cho phép người dùng tra cứu ngay cả khi không có mạng Internet.
- Giao diện thân thiện với mọi đối tượng sử dụng bố cục trình bày rõ ràng dễ hiểu giúp người dùng tiết kiệm thời gian tra cứu và sử dụng hiệu quả.
- Cập nhật văn bản tự đông
- Đậc biệt ứng dụng hoàn toàn miễn phí
http://thelawstudio.blogspot.com

Law on Handling Administrative Violations Republic National Assembly of the Socialist Vietnam XIII 3rd session through June 20, 2012 was the President signed an order published on 13/2012 / L-CTN July 2, 2012. The law took effect from July 1, 2013.
Law was enacted with the aim of overcoming the limitations of the Ordinance XLVPHC inadequacies contribute to ensuring discipline and order and security administration social order and safety protection of the legitimate interests of citizens of the match Painting effective prevention against administrative violations in the new era crimes maximum overcoming shortages in uniform and overlapping legal systems on handling administrative violations create sufficient legal basis upon conducive to the implementation of the obligations that Vietnam has committed to in international treaties to meet the increasing demands of economic life - society of the country in a new development stage.
So in order to contribute to the dissemination of the content detailed in LAW AND HANDLING OF VIOLATIONS OF ADMINISTRATIVE to everyone and helps everyone can look up the content conveniently and quickly updates the religious decree to handle violations of the pieces of processing expression violated in the transport sector (transport), land (land) Real Estate (BDS) - this is the purpose of the application processing rule violations CHINH
- Look LAW AND HANDLING OF VIOLATIONS OF ADMINISTRATIVE easy, fast and convenient.
- The application allows users to look up even when no Internet.
- User friendly interface with all objects using a clear layout helps the user easily understand lookup time saving and efficient use.
- Automatic Update text
- Particularly free apps
http://thelawstudio.blogspot.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less