TRACH NHIEM BOI THUONG NN
THE LAW STUDIO
1.0 Varies with device
Ngày 18 tháng 6 năm 2009, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XII, đã thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố Luật này ( Lệnh số 11/2009/L - CTN) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Việc xây dựng Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là nhằm:
Nhất thể hoá pháp luật về bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra, khắc phục tình trạng tồn tại hai mặt bằng pháp lý về bồi thường thiệt hại trong hoạt động hành chính và tố tụng hình sự hiện nay.

Tạo cơ chế pháp lý mới, đồng bộ, hiệu quả để người bị thiệt hại thực hiện tốt hơn quyền được bồi thường của mình đối với những thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra; Nhà nước thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình trước công dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Xác định rõ trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại để một mặt, tạo thuận lợi cho người bị thiệt hại trong việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình, mặt khác, góp phần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của công chức trong quá trình thực thi công vụ.

vì vậy nhằm góp phần phổ biến những nội dung chi tiết trong Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến với mọi người đồng thời giúp mọi người có thể tra cứu các nôi dung một cách tiện lợi và nhanh chóng - đây chính là mục đích của ứng dụng TRACH NHIEM BOI THUONG NN
- Tra cứu Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi.
- Ứng dụng cho phép người dùng tra cứu ngay cả khi không có mạng Internet.
- Giao diện thân thiện với mọi đối tượng sử dụng, bố cục trình bày rõ ràng dễ hiểu giúp người dùng tiết kiệm thời gian tra cứu và sử dụng hiệu quả.
- Đậc biệt, ứng dụng hoàn toàn miễn phí
http://thelawstudio.blogspot.com

June 18, 2009, at the 5th session of Congress XII, passed the Law on compensation liability of the State. June 29, 2009, the President signed a decree to proclaim this Law (Order No. 11/2009 / L - CTN) and takes effect from 01 May 01, 2010. The construction of the compensation liability law of the State is to:
The integration of the law on compensation for damage caused by the person on duty caused, to redress the existing two legal grounds for compensation for damages in administrative activities and current criminal proceedings.

Creating a new legal mechanism, synchronized and effective for the victims better perform their right to compensation for the damage caused by illegal acts of official duty caused; State better perform their responsibilities before citizens in the context of building a law-governed state socialism of the people, by the people and for the people.

Clearly define responsibilities of State compensation, the person responsible for paying on duty had caused damage to a surface, facilitating the victims in the exercise of his claim, on the other hand, contribute to enhancing the accountability of the state bodies, public officials in the course of performing official duties.

so to contribute to the dissemination of the content detailed in liability law of the State compensation to everyone and helps everyone can look up the content a convenient and quick way - this is the aim Application of NN compensation liability
- Look law liability of the State for compensation easily, quickly and conveniently.
- The application allows users to look up even when no Internet.
- User friendly interface with all objects used, the layout is unambiguous help users save time searching and efficient use.
- In particular, the application is free
http://thelawstudio.blogspot.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less