Plastguiden
brucon.se
2.1.6 Varies with device
I Plastguiden får du en bra överblick över:

1) Plasternas betydelse i vårt samhälle

2) De vanligaste termoplasterna med:
- Deras typiska användningsområden (i bild och text)
- Beskrivning av dem
- Biofakta om de går att tillverka av förnyelsebara råvaror
- Kemifakta av deras beståndsdelar
- Deras egenskaper
- Fakta om hur de kan återvinnas
- Bearbetningsfakta (formsprutning)
- Information om deras Nordiska leverantörer

3) De vanligaste bearbetningsmetoderna för termoplaster med:
- Beskrivning hur de fungerar
- Deras fördelar och begränsningar
- Videofilmer som visar både principer och verklig bearbetning
- Felsökningsguide (formsprutning)
4) De vanligaste tillsatsmedlen för termoplaster
5) De vanligaste testmetoderna för termoplaster med:
- Beskrivning hur de fungerar
- Videofilmer som visar principerna
6) Söklistor med förkortningar och varunamn

Plastguiden bygger på information från boken ”Värt att veta om plast” Den ges ut i samarbete mellan Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB och Bruder Consulting AB. Appen är utvecklad av Burbas Consulting AB.

The plastic guide, you get a good overview of:
 
1) Plastic Significance in our society

2) The most common thermoplastics with:
     - Their typical applications (images and text)
     - Description of them
     - Biofakta if they can produce from renewable raw materials
     - Chemistry facts of their constituents
     - Their Properties
     - Facts about how they can be recycled
     - Processing Facts (injection molding)
     - Information on their Nordic suppliers

3) The most common processing methods for thermoplastics:
     - Description how they work
     - Their advantages and limitations
     - Videos showing both the principles and the actual processing
     - Troubleshooting Guide (injection molding)
4) The most common additives for thermoplastics
5) The most common test methods for thermoplastics:
     - Description how they work
     - Videos showing the principles
6) Search listings of abbreviations and trade names

Plastic guide is based on information from the book "Facts about plastic 'It is published jointly by the Innovation and chemical industries in Sweden AB and Bruder Consulting AB. The app is developed by Burbas Consulting.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less