Thư Viện Pháp Luật
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
1.3 Varies with device
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT phiên bản cho thiết bị di động giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu;

Giải pháp của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là cộng thêm giá trị gia tăng vào hệ thống văn bản pháp luật, tạo môi trường chia sẻ thông tin pháp lý, cùng thảo luận và giao dịch các vấn đề pháp lý;

Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:

sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng dân luật Việt Nam,
nhằm giúp công chúng loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;


Khai thác hơn 224.000 văn bản luật, Hơn 96.000 Văn bản gốc.
Mỗi văn bản đều có Lược Đồ, giúp bạn biết văn bản đang xem có quan hệ như thế nào với toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm Văn Bản Gốc
Khi áp dụng văn bản, bạn sẽ được biết:
Ngày áp dụng của từng văn bản.
Tình trạng hiệu lực của từng văn bản.
Ngày hết hiệu lực của văn bản (nếu đã hết).
văn bản nào liên quan hiệu lực với VB nào.
văn bản nào thay thế văn bản nào.
văn bản nào bổ sung, sửa đổi văn bản nào.
văn bản nào liên quan nội dung với VB nào.
văn bản nào sắp có hiệu lực, nó thay thế văn bản nào.
văn bản nào sắp hết hiệu lực, nó bị văn bản nào thay thế.
văn bản đã đăng Công Báo chưa, ngày đăng, số Công báo.
Cá thể hoá những văn bản quan tâm, ưa thích trong "Lưu trữ".
Được hỗ trợ kỹ thuật trong khi tra cứu.
Được hỗ trợ sơ bộ về pháp lý qua ĐT và YM!
Xem hơn 8.000 Văn Bản song ngữ
Khai thác hơn 12.000 Tiêu Chuẩn Việt Nam.
Hơn 9.000 Văn Bản Pháp luật quan trọng được dịch ra Tiếng Anh

LAW LIBRARY version for mobile devices help public legal risks, grasp opportunities to get rich;

The solution of LAW LIBRARY is plus value-added to the system of legal documents to make information-sharing environment legislation, discussing and dealing the legal issues;

Its mission is LAW LIBRARY:

using high technology to reorganize the system of legal documents,
and connect communities Vietnam law,
to help public legal risks, grasp opportunities to get rich,
and the public building, benefiting a society ruled by law in the near future;


Mining legislation than 224,000, more than 96,000 original text.
Each text contains Schematic, help you know whether the text is how relations with the entire legal system in Vietnam, including the original text
When applying the text, you will get to know:
On the application of each document.
The validity of each text.
Expiry Date of text (if expired).
documents concerning any effect with VB.
text replacement text.
Additional text, modify text.
Related text content with any VB.
text coming into effect, it replaces text.
text expiring, it was no replacement text.
documents signed Gazette no record date, the Gazette.
Personalization of the documents concerned, preferred in the "Archives".
Backed technique while searching.
Backed legal preliminaries through Training and YM!
See more than 8,000 bilingual Text
12,000 Standard Mining Vietnam.
More than 9,000 important legal documents translated into English

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less