Kinh Phật Cho Người Tại Gia
Thich Ngo Dung
1.0 Varies with device
Đã từ lâu, hàng thế kỷ qua, Phật giáo Việt Nam bị ảnh hưởng quá nhiều vào Phật giáo Trung Quốc, đến độ, phần lớn Tăng Ni và Phật tử Việt Nam suy nghĩ và chấp nhận rằng, các nội dung văn hóa và học thuật của Phật giáo Trung Quốc cũng chính là nội dung và văn hóa học thuật của Phật giáo Việt Nam. Thói quen nhận thức này đã làm cho người Việt Nam mất dần tính tự chủ và sáng tạo trong phương pháp tiếp cận, nghiên cứu, hành trì và ứng dụng Phật giáo trong bối cảnh văn hóa và xã hội Việt Nam. Trên tinh thần này, Kinh Phật cho người tại gia được soạn dịch.

MỤC LỤC

Lời tựa cho lần tái bản thứ 3

Lời nói đầu

Ý nghĩa và cách thức tụng kinh

A. PHẦN DẪN NHẬP

1. Nguyện hương

2. Đảnh lễ Tam bảo

3. Tán hương

4. Tán dương giáo pháp

B. PHẦN CHÁNH KINH

I. CÁC KINH VỀ ĐẠO ĐỨC

1. Kinh tiểu sử đức Phật

2. Kinh người áo trắng

3. Kinh mười nghiệp thiện

4. Phật nói kinh tám điều trai giới

5. Kinh nhân quả đạo đức

6. Kinh lời vàng Phật dạy

7. Kinh soi gương nhân cách

8. Kinh phân biệt nghiệp báo

9. Kinh định luật nghiệp

10. Kinh nghiệp tạo sai biệt

11. Kinh chuyển hóa nghiệp chướng

12. Kinh phước thế gian

II. CÁC KINH VỀ GIA ĐÌNH, XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ

13. Kinh thiện sinh

14. Kinh phước đức

15. Kinh tránh xa cánh cửa bại vong

16. Kinh bảy loại vợ

17. Kinh bốn ân lớn

18. Kinh mọi người bình đẳng

19. Kinh không có giai cấp

20. Kinh sống trong hòa hợp

21. Kinh hóa giải tranh cãi

22. Kinh hòa hợp và hòa giải

23. Kinh chuyển luân thánh vương

24. Kinh đức hạnh của vua và tu sĩ

25. Kinh quốc gia cường thịnh

26. Kinh Hiền Nhân

III. CÁC KINH VỀ TRIẾT LÝ

27. Kinh chuyển pháp luân

28. Kinh mười hai nhân duyên

29. Kinh chánh tri kiến

30. Kinh ba dấu ấn thực tại

31. Kinh thực tập vô ngã

32. Kinh nhận diện vô ngã

33. Kinh chuyển hóa cái tôi

34. Kinh nền tảng đức tin

35. Kinh kiến thức và trí tuệ

36. Kinh thuyết minh và xác minh

37. Kinh bảy điều nên biết

38. Kinh ẩn dụ về bảy hạng người dưới nước

39. Kinh tham ái là gốc khổ đau

40. Kinh dụ ngôn người bắt rắn

41. Kinh lời Phật qua các con số

42. Kinh nương tưạ ai khi Phật qua đời?

IV. CÁC KINH VỀ THIỀN VÀ CHUYỂN HÓA

43. Kinh cốt lõi thiền tập

44. Kinh bốn pháp quán niệm

45. Kinh quán niệm hơi thở

46. Kinh các cấp thiền quán

47. Kinh bốn loại hành thiền

48. Kinh ẩn dụ về thành trì

49. Kinh sống trong hiện tại

50. Kinh căn bản tu tập

51. Kinh tu các pháp lành

52. Kinh phát tâm bồ đề

53. Phật nói kinh bốn vô lượng tâm

54. Kinh từ bi và hồi hướng

55. Kinh tám điều giác ngộ

56. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau

V. CÁC KINH VỀ TỊNH ĐỘ

57. Kinh Phổ Môn

58. Kinh Bổn Nguyện Công Đức Của Phật Dược Sư

59. Kinh A Di Đà

60. Kinh Sám hối sáu căn

61. Kinh Sám hối hồng danh

62. Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn

63. Phật Nói Kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ

C. PHẦN SÁM NGUYỆN

1. Bát-nhã Tâm kinh

2. Niệm Phật

3. Năm điều quán tưởng

4. Quán chiếu thực tại

5. Sám nguyện (chọn một trong chín bài sám dưới đây)

a) Sám mười nguyện Phổ Hiền

b) Sám quy mạng

c) Sám quy y

d) Sám quy nguyện 1

đ) Sám tu tập

e) Sám quy nguyện 2

f) Sám nguyện

g) Sám hồng trần

h) Sám tống táng

6. Hồi hướng công đức

7. Lời nguyện cuối

8. Đảnh lễ Ba ngôi báu

D. PHẦN PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Xuất xứ các bài Kinh và sám nguyện

Phụ Lục 2: Các ngày lễ trong hai truyền thống Phật giáo

Phụ lục 3: Các ngày ăn chay

Phụ lục 4: Sách đồng tác giả

For a long, centuries, Buddhist Vietnam affected too much in China Buddhism, to the point, most of the Buddhist monks and Vietnam thinking and accept that, the cultural content and learning Chinese Buddhist art is also the content and academic culture of Buddhism in Vietnam. Cognitive habits have made Vietnam who lost their autonomy and creativity in approaches, research, practice and application of Buddhism in the context of culture and society in Vietnam. In this spirit, the house Buddhist scriptures was written translation.

CATEGORY

Preface to the 3rd edition

Preface

The meaning and how chanting

A. THE INTRODUCTION

     1. Let the incense

     2. bowed Three Jewels

     3. Enjoy

     4. Celebrate teachings

B. THE BUSINESS DISTRICT

I. THE BUSINESS OF ETHICS

     1. The Buddha's biography

     2. The people in white

     3. The ten good karma

     4. The Buddha said of the eight boys world

     5. The moral causation

     6. Beijing gold Buddha word

     7. Doing mirror personality

     8. Beijing distinguish karma

     9. Doing business law

     10. Doing difference now created

     11. Economic transformation karma

     12. Doing worldly blessings

II. THE ECONOMICS OF FAMILY, SOCIAL AND POLITICAL

     13. Ethan birth

     14. Trading merit

     15. The door folded away

     16. Beijing seven wife

     17. Beijing four big favor

     18. Equality Business people

     19. Beijing has no class

     20. Beijing live in harmony

     21. Doing resolve controversy

     22. Economic integration and reconciliation

     23. Beijing cakkavatti

     24. Beijing virtue of king and priest

     25. Beijing prosperous nation

     26. Sage Business

III. THE ECONOMICS OF PHILOSOPHY

     27. Doing turning of the wheel

     28. Doing twelve karmic

     29. Beijing chief knowledge

     30. Beijing three imprints reality

     31. Doing selfless practice

     32. Doing selfless recognition

     33. Economic transformation ego

     34. Economic foundation of faith

     35. Economic knowledge and wisdom

     36. Economic and verified explanations

     37. Doing seven things you should know

     38. Business metaphor for seven categories of people under water

     39. Economic greed is the root of suffering

     40. Beijing parable of snakes

     41. Beijing Buddha by the numbers

     42. Beijing who rely when Buddha died?

IV. THE ECONOMICS OF MEDITATION AND TRANSFER OF GOODS

     43. Doing meditation core

     44. Beijing four mindfulness

     45. Beijing Mindfulness of Breathing

     46. ​​Doing meditation levels

     47. Beijing four types of meditation

     48. Business metaphor stronghold

     49. Beijing live in the present

     50. Doing basic practice

     51. Doing the practice of healing

     52. Economic development Mind

     53. The Buddha said of the four immeasurable

     54. Beijing compassion and helpfulness

     55. Economic eight enlightenment

     56. Beijing seven ways to control your pain

V. BUSINESS satellites

     57. Pho Kinh Mon

     58. May the merit bibles Medicine Buddha

     59. Amitabha Sutra

     60. Doing Penance six apartments

     61. Beijing pink Penitential list

     62. Speaking Doing Vu Lan Buddhist Bon

     63. Speaking Doing Buddhist Filial For parents

Sam C. PRAYER SESSION

1. Bat-elegant business center

2. Recitation

3. In which visualizes

4. Reflecting reality

5. Repentance prayer (choose one of the following nine articles repentance)

     a) voluntary ten Samantabhadra Repentance

     b) Repentance rules Network

     c) Repentance refuge

     d) Repentance shall pray 1

     e) Repentance practice

     e) provided voluntarily Repentance 2

     f) Repentance prayer

     g) Repentance ceiling roses

     h) Continental serve burial

6. merit

7. Last Prayer

8. bowed Three Jewels

APPENDIX D.

Appendix 1: Made of all Scripture and prayer repentance

Appendix 2: The two traditional holidays in Buddhism

Appendix 3: The days of fasting

Appendix 4: Book author

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.2 and up

...more ...less