Nghe thuat giao tiep
JackieNguyen
1.0 Varies with device
Trong lúc nói chuyện, nhiều người mang tật nói đi vói lại mãi những điều nào đó làm cho người nghe phải bực mình. Đối với cuộc đời, người ta nói: "Dưới bóng mặt trời không có gì mới lạ". Chúng ta có thể nói, trong thứ người ấy, không có chuyện gì mới lạ cả. Hầu hết những điều họ thốt ra có thể gọi một cách vui vui là "Bổn cũ soạn lại". Người ta hay lặp lại, thường bởi nhiều nguyên dọ Vì nghèo nàn trí nhớ, nói rồi quên, nên phải nhiều lần nhắc lại để kẻ khác cảm hiểu với mình. Vì nhàm chán cảnh đời hiện tại, thích mơ vọng tương lai. Vì một nhu cầu khẩn thiết nào đó, nên phải hạ mình xuống van nài lòng tốt của kẻ khác. Vì cho mình là quan trọng, thấy mình giàu tài đức khao khát thiên hạ ngợi khen mình. Vì thiếu lương tri, thiếu tâm lý, nên thích nhai đi nhai lại một hai điều gì đó tưởng thiên hạ mê nghe, và tự đắc rằng mình duyên dáng trong khi nói chuyện.

During the talk, many people with disabilities say go with again and again certain things to make people listen to bother. For life, it is said: "Under the shade of the sun nothing new". We can say, in the second person, nothing new at all. Most of the things they utter may call a fun as "Bon old rewrite." One or repeat, often by many the reason poor memory, speaking and forget, it must repeatedly to others left out with her. Because boring scene present life, Prefer mơ future prospects. Since an urgent need that should be humbled begged kindness of others. Because yourself is important, find themselves rich in virtue crave earth praise him. Because of lack of conscience, lack of psychology, should like pounded out a two something great galaxy love to hear, and proud that he gracefully while talking.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less