Velika borba
Studio GLAS NADE
1.1 Varies with device
Velika borba između dobra i zla - Elen G. Vajt

Svet u kome živimo postoji i deluje u vremenu koje je opterećeno i rastrzano krizama različitih karaktera i intenziteta. Takve prilike stvaraju među ljidima nedoumice, strah i sklonost da prihvate najrazličitija tumačenja vremena, od kojih mnoga teže da dobiju i ostvare status proročanstva.
Knjiga »Velika borba« pristupa ovom pitanju vrlo ozbiljno i vrlo argumentovano, tražeći u istorijskim izvorima korene te globalne krize, koja se tiho, ali i uporno, krijući posledice, približava čovečanstvu. Zato je ova knjiga tokom svoje duge istorije stekla nepovrediv autiritet duhovnog dela, koje svoju vrednost i trajnost čvrsto ukorenjuje u Bibliji, jedinom iskustvom i istorijom potvrđenom izvoru životnih istina, koje ne odbaciju prošlost, poznaju sadašnjost i otkrivaju budućnost.
Ova saznanja potrebna su savremenom čoveku da oblikuje zdrav stav prema celokupnoj životnoj stvarnosti.

Saznajte više na veb-sajtu www.velikaborba.com

The great battle between good and evil - Ellen G. White

The world in which we live there and act in time that is loaded and torn crises of different character and intensity. Such circumstances create among LJID doubts, fear and a tendency to accept the imaginative interpretation of time, many of which are difficult to obtain and achieve the status of prophecy.
The book "The Great Controversy" approach to this issue very seriously and argumentative, demanding in historical roots of this global crisis, which is quietly but persistently, hiding consequences, approaching humanity. Because this book is in its long history acquired inviolable autiritet spiritual work, that their value and durability firmly taking root in the Bible, the only experience and history confirmed the source of true life, which does not reject the past, knowledge of the present and reveal the future.
These findings are needed modern man to shape a healthy attitude about the environmental reality.

Learn more on the website www.velikaborba.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less