Tất cả về Bác Hồ - Hồ Chí Minh
VIENA Team
1.1 Varies with device
Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) là một nhà cách mạng, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969.

Là nhà lãnh đạo được nhiều người ngưỡng mộ và tôn sùng, lăng của ông được xây ở Hà Nội, nhiều tượng đài của ông được đặt ở khắp mọi miền Việt Nam, hình ảnh của ông được nhiều người dân treo trong nhà, đặt trên bàn thờ,[1][2][3][4][5] và được in ở hầu hết mệnh giá đồng tiền Việt Nam. Ông được thờ cúng ở một số đền thờ và chùa Việt Nam.[6][7][8] Ông đồng thời cũng là một nhà văn, nhà thơ và nhà báo với nhiều tác phẩm viết bằng cả tiếng Việt, tiếng Hán và tiếng Pháp. Ông đã được tạp chí Times bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20

Ho Chi Minh (May 19, 1890 - September 2, 1969) is a revolutionary, founder of Communist Party of Vietnam, one of the founders and leaders of the struggle for independence, integrity territory to Vietnam in the 20th century who wrote and read the Declaration of Independence Vietnam Vietnam birth of the Democratic Republic of September 2, 1945 at Ba Dinh Square, Hanoi, as Chairman State Democratic Republic of Vietnam in the period 1945 - 1969, Chairman of the Central Executive Committee of the Labour Party Vietnam during 1951-1969.

Being leader is widely admired and adored, his tomb was built in Hanoi, his statues are located in all regions of Vietnam, his picture hangs in many people's home, located on altar, [1] [2] [3] [4] [5] and is printed in most currency denominations Vietnam. He was worshiped in some temples and pagodas in Vietnam. [6] [7] [8] He also is a writer, poet and journalist with many works written in both Vietnamese, Chinese and French. He was voted Time magazine as one of 100 most influential people of the 20th century

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less