Hoàng Lê Nhất Thống Chí
VIENA Team
1.0 Varies with device
Hoàng Lê nhất thống chí (chữ Hán: 皇黎一統志) hay còn gọi là An Nam nhất thống chí (安南一統志), là tác phẩm văn xuôi viết bằng chữ Hán trong tùng thư của Ngô gia văn phái, một tùng thư bao gồm nhiều tác phẩm văn, sử, triết có giá trị của các tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Đây là một cuốn tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi,ghi chép về sự thống nhất đất nước của vương triều nhà lê.Đây là tác phẩm biết theo thể chí - 1 lối văn ghi chép sự vật, sự việc, do một số tác giả kế tục nhau viết, trong những thời điểm khác nhau. Toàn bộ tác phẩm gồm có 17 hồi. Bảy hồi đầu là phần chính biên do Ngô Thì Chí viết, mười hồi tiếp theo là phần tục biên, trong đó có 7 hồi được cho là Ngô Thì Du viết, còn 3 hồi cuối cùng viết có tính chất chắp vá, lại có cả những sự việc thời Tự Đức, tương truyền do Ngô Thì Thuyết (có người đọc là Thiến), còn các nhà nghiên cứu cho là có thể của một tác giả vô danh khác

Hoang Le Nhat Thong Chi (Chinese characters: 皇 黎 一统 志), also known as An Nam Nhat Thong Chi (安南 一统 志), is a prose work written in kanji in a series of documents sent home Ngo, a series including several novels, history, philosophy value of the authors of Ngo family in Ta Thanh Oai village, Thanh Oai district, Hanoi.

This is a historical novel written in the style chapters, notes about the unification of the kingdom under le.Day is known to work Press - 1 style of recording things, the work, by a Some writers write the same succession, in different times. The full collection includes 17 back. Saturday is the main border earlier by Ngo Thi Chi writes, in the next ten is the continuous border, of which 7 are said to be in writing Ngo For example, in the last 3 posts patchwork nature, have both the time of the Tu Duc, Ngo Legend of the Notes (which the reader is Neutering), while researchers may be of a different anonymous author

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less