Phong tục Việt Nam - Hay
VIENA Team
2.0 Varies with device
"Phong" là nền nếp đã lan truyền rộng rãi, 'Tục" là thói quen lâu đời. Nội dung phong tục bao hàm mọi mặt sinh hoạt xã hội....

Phong tục có thứ trở thành luật tục, ăn sâu, bén rễ trong nhân dân rât bền chặt, có sức mạnh hơn cả những đạo luật. Trong truyền thống văn hoá của dân tộc Việt Nam, có nhiều thuần phong mỹ tục cần cho đạo lý làm người, kỷ cương xã hội.

Phong tục có thứ trở thành luật tục, ăn sâu, bén rễ trong nhân dân rất bền chặt, có sức mạnh hơn cả những đạo luật. Trong truyền thống văn hoá của dân tộc ta, có nhiều thuần phong mỹ tục cần cho đạo lý làm người, kỷ cương xã hội.

Một cuộc cách mạng có thể thay đổi chính thể nhanh chóng, tiếp theo sau hàng loạt hệ thống pháp luật được thay đổi. Phong tục cũng không ngừng biến đổi theo trào lưu biến đổi văn hoá xã hội, nhưng dai dẳng hơn và có quy luật riêng của nó, không dễ gì một sớm một chiều đã được mọi người, mọi nhà, mọi tầng lớp tuân theo. Vì tục hay thì nhiều người bắt chước nhau làm, tục dở nhiều người cũng sẽ bắt chước nhau bỏ dần.

Bản thân các phong tục cũng nằm trong cuộc đấu tranh xã hội đã, đang và sẽ tiếp diễn mãi giữa cái cũ và cái mới. Ngay như quan niệm về thẩm mỹ cũng luôn biến đổi. Ví dụ, cái búi tóc của nam giới rõ ràng là lạc hậu song cũng phải qua quá trình đấu tranh lâu dài mới mất đi, nhưng bộ răng đen của nữ giới ngày xưa được ca tụng là đẹp, là duyên dáng, mấy năm sau Cách mạng Tháng Tám chẳng ai bắt buộc gò ép mà tự nhiên biến mất nhường chỗ cho hàm răng trắng.

Phong trào xây dựng nếp sống văn hoá mới hiện nay, không phải chỉ đơn thuần dựa vào ý nghĩ chủ quan mà phải biết vận dụng thuần phong mỹ tục vào nếp sống, nếp suy nghĩ, hành động, cách đối nhân xử thế, hợp với trào lưu tiến hoá. Có những phong tục cổ truyền xuất xứ từ kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống thời xưa, đến nay không hợp thời nữa, trở thành đồi phong bại tục, ta cũng cần nghiên cứu để biết nguyên do, từ đó mới vận dụng cho thích hợp với hiện tại và tương lai, hoặc tìmnhững phong tục hay để bổ kết mà loại trừ dần những cái dở.

Tất nhiên, bản chất mỗi cá nhân cũng phải sống, giao tiếp, hoà nhập với cộng đồng xã hội, những kiểu cách rởm, trái với phong tục, bản sắc dân tộc, trái với con mắt của đông đảo quần chúng sẽ tự đào thải và bị loại trừ dần. Suy rộng ra phong tục cũng vậy, phục hồi và phát huy thuần phong tục, chắc chắn sẽ được mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ, hoan nghênh; phục hồi làm sống lại những đồi phong bại tục sẽ bị xã hội lên án.

Những nội dung trình bày dưới dạng hỏi đáp trong cuốn sách này chỉ nhằm giải đáp phần nào xuất xứ của các phong tục đã tồn tại ở nước ta, để các bạn tham khảo, tự phân tích, cái nào hay nên theo, cái nào dở nên bỏ, cái nào còn hạn chế những xét thấy chưa thể bỏ ngay thì tuỳ hoàn cảnh cụ thể mà châm chước vận dụng cho thích hợp...

Bản thân tác giả cũng mong góp được một phần nhỏ trong cuộc đấu tranh nói trên. Rất mong nhận được sự thông cảm, ủng hộ cũng như sự góp ý chân tình của đông đảo bạn đọc gần xa.

Tân Việt

"Room" is the sticky has spread, 'custom' longstanding habit. Customary Content covers all aspects of social life ....

Etiquette has become something customary law, rooted, rooted in very strong people, have power over all legislation. In the traditional culture of the people of Vietnam, there are many fine traditions need to make people moral, social discipline.

Etiquette has become something customary law, rooted, rooted in very strong people, have the power over all legislation. In the traditional culture of our nation, there are many fine traditions need to make people moral, social discipline.

A revolution can be quickly changed key, followed by a series of legal system is changed. Etiquette also constantly change fundamentalist social and cultural change, but more persistent and has its own rules, it is not easy overnight was everyone, every home, every class followed. So many people continuously or imitate each other, further progress will also mimic many different phasing.

Themselves in the traditions of social struggle has been and will continue forever between the old and the new. As soon as the notion of changing aesthetic. For example, a men's hair bun is clearly backward through the process, but also to fight new long gone, but that the old black female was lauded as beautiful, as charming, some years later August Revolution nobody mandatory constraints that naturally disappear to make room for white teeth.

The movement to build a new cultural lifestyle today, not merely subjective based on the idea that to know the habits and customs apply to lifestyle, way of thinking, acting, how to treat people how, where with evolutionary trends. There are ancient traditions originating from the practical experience of life in ancient times, far more inappropriate time, become immorality, we also need to know the reasons for the study, which apply to new love with current and future, or custom or to complement timnhung that the phasing out of the bad.

Of course, the nature of each individual to live, communicate and integrate with society, the style bubble, contrary to custom, ethnic identity, as opposed to the eyes of the masses will dig waste and gradually eliminated. In a broader sense, too customary, restore and promote traditions and customs, will surely be all strata support, welcome; recovery relive immorality society will be condemned.

The content presented in the form of questions and answers in this book is intended to answer part of customary origin has existed in our country, for your reference, self-analysis, or which one should follow, which That should leave, which limited the right deems not to be missed, depending on the particular circumstances which apply indispensable for proper ...

The authors also wish to contribute yourself to be a small part in the fight above. We hope to receive sympathy and support as well as the sincere comments of audience from near and far.

New Vietnam

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less