Trạng Nguyên Việt Nam - Hay
VIENA Team
1.1 Varies with device
Trạng nguyên (chữ Hán: 狀元) là danh hiệu thuộc học vị Tiến sĩ của người đỗ cao nhất trong các khoa đình thời phong kiến ở Việt Nam của các triều nhà Lý, Trần, Lê, và Mạc, kể từ khi có danh hiệu Tam khôi dành cho 3 vị trí đầu tiên. Người đỗ Trạng nguyên nói riêng và đỗ tiến sĩ nói chung phải vượt qua 3 kỳ thi: thi hương, thi hội và thi đình.

Khoa thi đầu tiên được mở ra dưới thời Lý năm 1075, lúc đó vua nhà Lý chưa đặt ra định chế tam khôi nên người đỗ đầu khoa thi này là Lê Văn Thịnh chưa được gọi là Trạng nguyên. Danh sách cụ thể những người đỗ đầu các kỳ thi này xem bài Thủ khoa Đại Việt. Phải đến khoa thi năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16 đời vua Trần Thái Tông (1247) mới đặt ra định chế tam khôi (3 vị trí đỗ đầu có tên gọi thứ tự là: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa) thì mới có danh hiệu Trạng nguyên. Đến thời nhà Nguyễn thì không lấy danh hiệu Trạng nguyên nữa (danh hiệu cao nhất dưới thời nhà Nguyễn là Đình nguyên). Do đó Trạng nguyên cuối cùng là Trịnh Tuệ đỗ khoa Bính Thìn (1736) thời Lê-Trịnh.

Poinsettias (Kanji: 状元) is the title of Ph.D. of the highest levels in the home department feudal dynasties in Vietnam's Ly, Tran, Le, Mac, and since the title center of mass for the first 3 positions. The original whiteness in particular and in general doctoral degree must pass 3 exams: Exam flavor, implementation and enforcement family associations.

The first examination was opened in 1075 under the Ly, Ly king then not put out institutions should restore that person first three examinations, Le Van Thinh is not known as poinsettia. The specific list of those who passed the exam first viewing Valedictorian University Vietnam. It was not until the examination in Binh Thien Ung's 16th King Tran Thai Tong (1247) poses the center of mass mode (first 3 parking location called the order is: Poinsettias, Table label, disaster), the new Poinsettias title. By the time the Nguyen is not the title anymore Poinsettia (highest honors under the Nguyen Dynasty as the cause). So finally, Poinsettias Tue Khoa Trinh Year of the Dragon (1736) Le-Trinh.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less