Hanefi mezhebine gore shirk
Abdullah Ibn Jamal
0.1 Varies with device
* İmam ebû Hanife'ye intisab eden Hanefi âlimlerinin ehl-i şirki ve ehl-i bid'ati reddedip
şirkin çeşitlerini, vesilelerini ve sebeplerini tanıtmak için gösterdikleri üstün gayretlerini;
* Aynı zamanda tevhidi korumak ve şirke giden yolları tıkamak hususunda yol almakta
olan Hanefî ulemâsına, Maliki ve Şafiî ve Hanbelî kervanları da aynen uyum sağlamakta
olduklarını,
* Böylece; anlaşılmış oluyor ki, bid'at ve hurafeler hususunda tavizsiz olmak bazı
mezheblere has değil, bilakis dört mezhebin de bu konuda ittifak etmiş olduklarını,
* Bütün bu sebeplerden dolayı, Hanefî ulemâsının üstün çabalarını ortaya koyan bu
güzide eseri, hakikatlerin ortaya çıkmasına sevdaları olan okuyucuya bir armağan olarak
yayınlandığını.......
Görecek, bulacak ve zevkle okuyacaksınız.

* Imam Abu Hanifa intisab of Ahl al-Hanafi scholars who shirk and Ahlul Bid'ah to reject
The types of shirk, they showed their outstanding efforts to promote occasions and reasons;
* At the same time protect tawhid and take the path to block roads leading to shirk the issue
ulemâs to the Hanafi, Maliki, Shafi'i and Hanbali and caravans to adapt the same
they are,
* In This Way; it is understood that any concessions on some issues innovations and superstitions
not peculiar to the sect, but rather that they are the four sects have alliances in this regard,
* For all these reasons, revealing the outstanding efforts of the Hanafi ulemâs
eminent work, the readers who love the truth to emerge as a gift
published that .......
Will see, you will find and read with pleasure.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less