Maulid Diba & Terjemahan
SyiarMedia
0.1 Varies with device
Maulid Diba’ Satu karya besark itab maulid yang dikarang oleh seorang ulama besar dan ahli hadits iaitu Imam Wajihuddin ‘Abdur Rahman bin Muhammad bin ‘Umar bin ‘Ali bin Yusuf bin Ahmad bin ‘Umar ad- Diba`ie asy-Syaibani al-Yamani az- Zabidi asy-Syafi`i .

Beliau dilahirkan pada 4 haribulan Muharram tahun 866H dan wafat hari Jumaat 12 Rajab tahun 944H. Beliau adalah seorang ulama hadits yang terkenal dan tiada tolok bandingnya pada masa hayatnya. Beliau mengajar kitab “Shohih” Imam al-Bukhari lebihdari 100 kali khatam. Beliau mencapai darjat Hafiz dalam ilmu hadits yaitu seorang yang menghafal 100,000 hadits dengan sanadnya.

Setiap hari beliau akan mengajar hadits dari masjid ke masjid. Di antara guru-gurunya ialah Imam al-Hafiz as-Sakhawi, Imam Ibnu Ziyad, Imam Jamaluddin Muhammad bin Ismail, mufti Zabid, Imam al-Hafiz Tahir bin Husain al-Ahdal dan ramai lagi.

Maulid Diba 'The work of ITAB besark maulid written by a great scholar and hadith experts Wajihuddin namely Imam' Abdur Rahman bin Muhammad bin 'Umar bin' Ali bin Yusuf bin Ahmad bin 'Umar ad-Diba`ie ash-Syaibani al-Yamani az - Zabidi ash-Syafi`i.

He was born on the 4th of Muharram haribulan year 866H and died Friday 12 Rajab 944H years. He is a scholar of hadith known and there is no standard appeal at the time of his death. He taught the book "Shohih" Imam al-Bukhari lebihdari 100 times seal. He reached darjat Hafiz in the science of hadith is one who memorizes 100,000 hadith with sanadnya.

Every day he would teach hadith from mosque to mosque. Among his teachers was Imam al-Hafiz al-Sakhawi, Imam Ibn Ziyad, Imam Muhammad bin Ismail Jamaluddin, mufti Zabid, Imam al-Hafiz Tahir bin Husain al-Ahdal and crowded again.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less