تفسير سه جزء اخر
Tafseer Info
1.0.1 Varies with device
مضامین كتاب:
اول: آیات و احادیثی در پیرامون فضیلت قرآن کریم و تلاوت و تدبر آن.
دوم: سه پارۀ اخیر از قرآن کریم که بیشتر مسلمانان به آنها اهتمام خاص می‌دهند، چه از نگاه خواندن و چه از نگاه حفظ کردن آنها.
سوم: تفسیر این سه پاره، چون فایده از آنها کامل نمی‌گردد مگر در صورت شناخت معنای آنها که به تدبر و عمل به آنها می‌انجامد.
چهارم: روشن نمودن عقیدۀ مسلمان و آن هم به دو روش:
- روش سوال و جواب، که شست سوال را در پیرامون مهمترین مسایل عقیده جوابهای بسا مختصر و روشن داده شده است.
- روش گفتگو و عرض قصه‌های هدفمند زیر این عنوان: « گفتگوی آرام ».
پنجم: بیان ارکان اسلام آغاز از شهادتین، سپس طهارت و نماز، باز زکات و روزه و حج.
ششم: از آنجا که ما در بخش سوال‌های عقیده به حرام بودن رفتن به نزد جادوگران و شعبده‌بازان تنبیه نمودیم، و بخاطر پره نمودن فایده؛ عوض شرعی آنرا یاد نمودیم که همانا رقیه (افسون، دعا، وتعویذ) شرعی است، تا شخص مسلمان در همه احوال خود به الله متعال پناه برد، سپس صفات و نشانه‌های جادوگر و شعبده‌باز را بیان کردیم تا بین او و بین مرد نیک فرق کرده شود، چون اکثر جادوگران خود را در لباس صالحین نمایان می‌کنند.
هفتم: و همچنان از آنجا که در مسایل عقیده بر حرام بودن درخواست و دعای مردگان و اولیاء از بجای الله، تنبیه نمودیم؛ عوض صحیح آنرا یاد کردیم که همانا دعای مشروعی است که از رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شده است، همراه با ذکر اسباب و موانع اجابت دعا، و نمونه‌هایی از دعای ماثور (وارد شده از پیامبر صلی الله علیه وسلم)، سپس در پیرامون ذکر الله و فواید و فضایل آن صحبت کردیم، همراه با ذکر برخی از اذکار وارد شده.
هشتم: ملخص نمودن بیش از هفتاد باب در مورد فضایل اعمال از کتاب «ریاض الصالحین» بر هیئت جدول مختصر که در آن، عمل بافضیلت را همراه با یک حدیث صحیح در بیان فضیلت آن یاد می‌نمائیم، علاوه از آن بیش از شست باب را در بارۀ اعمالی که از آن نهی شده، ملخص کرده و همراه با دلیل بیان نمودیم.
نهم: این مجموعه را خاتمه بخشیدیم با تصویرهایی در بیان چگونگی وضو و کیفیت ادا نمودن نماز و برخی از اشتباهات در زمینه.

Themes of the book:
The first verses and hadiths concerning the virtues of the Qur'an, reciting and reflecting upon it.
Second: Three Recent fraction of the Qur'an which most Muslims are of particular concern, both at reading and memorizing them.
Third, the interpretation of this three-part, because the benefit is not complete unless they realize the meaning of that leads to understanding and acting upon them.
(Iv) clarification of the Muslim faith, and that in two ways:
- Method of question and answer, the big questions about the most important issues in a concise and clear idea how many answers have been given.
- The methods of dialogue and purposeful stories under the title "quiet dialogue".
 The fifth pillar of Islam, starting with the word shahada, the purity and prayer, zakat, fasting and pilgrimage.
Sixth: Because we believe that the prohibition of the questions going to the witches and sorcerers, saints, and for the benefit blades; instead, we learned that prayer is the Roqiyeh (Charm, praying, Vtvyz) is legitimate to a Muslim person in all his birth took refuge in Allah Almighty, then we express the characteristics of magicians and sorcerers to distinguish between them and a good man, because the majority of its wizards appear righteous are in uniform.
(Vii), as well as in matters of faith and prayer prohibiting the question of the place of the dead and the saints of God, saints' Instead, it is correct that we are the legitimate supplications that the Prophet peace and blessings of Allaah be upon him has arrived, along with mentioned and the barriers that prayer granted, and examples of authentic prayer (imported from the Messenger of Allaah be upon him), then talked about the remembrance of Allah and the benefits and virtues, compiled by mentioning some of the requirements.
Eighth: The gist of the more than seventy acts of the virtues of the book "Riad Saaliheen" the brief table in which virtuous action with an authentic hadith mentioned the virtue of expression. We also washed over Bob's about acts that are forbidden it, the gist along with the reason we have expressed.
Nine have terminated the series of images in words how to perform ablution and recite short prayers and some errors in the field.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less