Attilova pomsta - HU-CZ, CZ-HU
Bc. Jan Halász - SYMFONIE
1.0.0 Varies with device
Jedinečný maďarsko-český a česko-maďarský offline překladový slovník
- 177 000 heslových párů
- prvních 50 maďarsko-českých slovíček zdarma
- kompletní slovník pracuje v offline režimu bez připojení k internetu
- v bezplatné verzi je k dispozici pouze maďarsko-český slovník, ostatní funkcionality jsou dostupné v placené verzi

Plná verze navíc umožňuje:
- překlady slovíček z češtiny do maďarštiny
- vkládat vlastní slovíčka
- posílat návrhy na přidání dalších slov
- pro odemknutí plné verze je potřeba zakoupit a instalovat aplikaci Attilova pomsta - odemknutí

Skvělý pomocník do Vašich mobilních telefonů a tabletů při cestování do Maďarska nebo přes Maďarsko. Díky svému rozsahu ve slovníku naleznete slova z různých oborů počínaje běžnou konverzací až po botanické názvosloví. Díky tomu tento slovník rádi využívají i překladatelé a tlumočníci.

Autorem slovníku je András Halász, spoluautor knižní podoby Maďarsko-českého slovníku, překladatel a tlumočník. Práci na tomto slovníku věnoval více než 10 let pečlivé práce. Projektovým manažerem aplikace Attilova pomsta je Jan Halász, lektor, konzultant a specialista moderních technologií.

Unique Hungarian-Czech and Czech-Hungarian offline translation dictionary
- 177,000 pairs heslových
- The first 50 words of the Hungarian-Czech free
- Complete dictionary works offline without an Internet connection
- The free version is only available Hungarian-Czech dictionary, other functionalities are available in the paid version

The full version also allows you to:
- Translating words from Czech into Hungarian
- Insert your own words
- Send your suggestions for adding more words
- To unlock the full version is required to purchase and install the application Attila's Revenge - Unlock

Great helper to your mobile phones and tablets when traveling to Hungary or via Hungary. Thanks to its range in the dictionary you will find words from various fields ranging from everyday conversation to botanical nomenclature. Thanks to this dictionary like to use as translators and interpreters.

The author of the dictionary is András Halász, co-author book form Hungary-Czech dictionary, translator and interpreter. Work on this dictionary devoted more than 10 years of careful work. Project Manager applications Attila's Revenge Jan Halász, lecturer, consultant and specialist in modern technology.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less