Anglicko-Český slovník VALENTA
Vladimír Valenta
4.15 Varies with device
Anglicko - Český a Česko - Anglický audiovizuální slovník

Angličtina ze tří pohledů - dvakrát standardně Anglicko-český a Česko-anglický slovník) plus jedenkrát pomocí „českých poslechových tvarů anglického slova“.

Jak najít zaslechnuté anglické slovo, i když neznáte jeho písemný tvar?
Použijte náš „poslechový slovník“. Jednoduše co zaslechnete, napište pomocí české abecedy.
Dozvíte se jak český ekvivalent, tak anglický tvar včetně jeho výslovnosti uváděné ve slovnících v hranatých závorkách [].

Navíc pokud nepřečtete anglický výslovnostní tvar, bude vám nápomocí tzv. poslechový tvar, kde např. široké „a“ event. „e“ může v běžném hovoru zaznít jako a nebo e.
Malé „r“ nemusí zaznít vůbec (anglické „hard“, zaslechneme jako „hád“).

Tento třídílný slovník existuje i v klasické knižní podobě.

English - Czech and Czech - English Dictionary audiovisual

English from three perspectives - double standard English-Czech and Czech-English dictionary), plus once by "listening shapes Czech English word".

How to find overheard an English word, even if you know its written form?
Use our "listening vocabulary". Just what you hear, write with Czech alphabet.
Learn how Czech equivalent, and English form, including its pronunciation dictionaries reported in square brackets [].
 
Additionally, if you can not read English pronunciation shape, you will be called to assist. Listening shape where, for example. Wide "and" event. "E" can be heard in everyday speech as a or e.
Small "r" may not sound at all (the English "hard" is heard as "snake").

This three part dictionary exists in the classic book form.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less