Hrady a zámky, Maxův průvodce
Simopt
2.6 Varies with device
Aplikace při svém prvním spuštění automaticky stáhne potřebná aplikační data (obrázky a videa). Celková velikost stažených dat bude 332 MB.

Bohatá česká historie nám zanechala odkaz nejen v obdivuhodném množství hradů a zámků, ale také v příbězích, jež tyto majestátní stavby vyprávějí všem, kteří chtějí naslouchat.
České, moravské a slezské hrady a zámky nejsou dnes jen sterilními kulturními památkami pro povinné školní výlety. Je v nich ukryto svědectví o našich předcích, o jejich životech, o jejich spojencích i nepřátelích.
Ponořte se tedy spolu s námi do fascinující historie zemí Koruny české. Nechte znovu na dvorech zámků roztančit kejklíře, roztopit kotle v hradních kuchyních a zaposlouchat se do vzdálených výstřelů z děl, válečných bubnů a husitských bojových písní.

Stručný obsah publikace:

* Přehled nejzajímavějších 100 hradů a zámků řazených podle jednotlivých krajů ČR
* Hrady a zámky na časové ose
* Kvíz o historii hradů a zámků
* Kvíz o zajímavostech
* Vizuální kvíz
* Tři úrovně testu poznávání hradů a zámků, dohromady na 270 různých otázek!

Součástí publikace (128 stránek) je 650 fotografií interiérů, exteriérů a okolí hradů a zámků, odkazy na jejich oficiální stránky a přesná lokalizace pomocí GPS. Pro zpestření jsou čtenářům u každého výkladu o historii hradu nebo zámku prezentovány různé zajímavosti a tipy, na co nezapomenout při návštěvě.

Ochrana osobních údajů
• Aplikace ukládá data do interního uložiště zařízení (interní paměť nebo paměťovou kartu) a proto vyžaduje povolení pro práci s daty v zařízení.

Application when it first started automatically downloads the necessary application data (images and videos). The total size of the downloaded data will be 332 megabytes

Czech rich history has left a legacy not only a remarkable number of castles, but also in the stories that these majestic buildings telling everyone who will listen.
Czech, Moravian and Silesian castles and palaces are today only sterile cultural relics for compulsory school trips. They have hidden the testimony about our ancestors, about their lives, their allies and enemies.
So immerse together with us to the fascinating history of the Czech lands. Let again to dance to the courts locks jugglers, heat up the boiler in the castle kitchen and listen to the distant gunshots from cannons of war drums and the Hussite battle songs.

Brief content of the publication:

* Overview 100 most interesting castles indexed by individual regions
* Castles timeline
* A quiz on the history of castles
* Quiz attractions
* Visual quiz
* Three levels of cognition test castles, altogether 270 different questions!

The publication (128 pages) is 650 photographs of interiors, exteriors and nearby castles, links to their official website and exact location using GPS. To diversify the readers of each interpretation of the history of the castle or chateau presented various attractions and tips on what not to forget when you visit.

Protection of personal data
• The application saves data to the internal storage device (internal memory or memory card) and therefore requires a permit for working with data in the device.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less