Jadrová energia a energetika
Simopt
2.2 Varies with device
„Jadrová energia a energetika” je moderná elektronická publikácia, ktorá prostredníctvom pútavého výkladu, spojeného s množstvom interaktívnych prvkov, objasňuje základné princípy a fakty z oblasti mierového využitia jadrovej energie. Prevádzkovanie jadrových elektrární, dôležitej súčasti energetických zdrojov vyspelých štátov, je často diskutovanou témou v rôznych spoločenských skupinách. Dôležitá je predovšetkým pravdivá informovanosť širokej verejnosti o výhodách, technických riešeniach, ale aj o rizikách a bezpečnostných opatreniach v celej oblasti jadrového priemyslu.
Podľa internetového prieskumu je “Jadrová energia a energetika” najobsiahlejšou elektronickou multimediálnou publikáciou na svete, venovanou popularizácii jadrovej energetiky. Vďaka ľahko zrozumiteľným textom, interaktivite a bohatej kolekcii ilustračných doplnkov určite patrí k moderným vzdelávacím a informačným titulom súčasnej doby.

Stručný obsah publikácie

•Jadrová energia – Rádioaktivita, ionizujúce žiarenie, zdroje žiarenia, polčas rozpadu, veličiny a jednotky, …

•Jadrová energetika – Typy jadrových reakcií, regulácia, moderátor, absorbátor, chladivo, najväčšie elektrárne, …

•Jadrové palivo – Výroba, obohatenie, palivový cyklus, medzisklad, prepracovanie, konečné uloženie, …

•Jadrový reaktor – Tlakovodný, varný, ťažkovodný, plynom chladený, vysokoteplotný, rýchly reaktor, termojadrová syntéza, …

•Rádioaktívne odpady – Vznik, druhy, spracovanie, konečné uloženie odpadov, …

•Bezpečnosť jadrových elektrární – Jadrová bezpečnosť, vonkajšie vplyvy, stupnica INES, havárie, životné prostredie, …

•Atóm v čase – Historické míľniky na prehľadnej časovej osi.

A čo Vás čaká v jednotlivých kapitolách tejto elektronickej publikácie?
Celý výkladový text (72 multimediálnych stránok, 81 000 slov) je doplnený množstvom ilustračných grafických materiálov. Súčasťou publikácie je 336 fotografií v 60 tematických fotogalériách, 45 ilustračných nákresov a grafov, 31 interaktívnych schém a 31 videí a 3D modelov. Pre odľahčenie sú čitateľom v priebehu výkladu prezentované rôzne zaujímavosti, ktoré im názornou formou pomôžu urobiť si ucelenejší obrázok o preberanej problematike. Každá kapitola končí blokom testov, v ktorých si čitatelia môžu overiť svoje vedomosti.
Vznik slovenskej verzie a jej bezplatnú distribúciu podporila spoločnosť VUJE, a.s.

"Nuclear energy and energy" is a modern electronic publication that by engaging interpretation, coupled with lots of interactive elements, explains the basic principles and facts of the peaceful uses of nuclear energy. Operation of nuclear power plants, an important part of the energy resources of developed countries, is often discussed topic in different social groups. Important is especially true awareness among the general public about the benefits of technical solutions, but also on the risks and safety measures throughout the nuclear industry.
According to an online survey is "Nuclear energy and energy" the most comprehensive electronic multimedia publication in the world, dedicated to the popularization of nuclear energy. With an easy to understand text, interactivity and rich collection of accessories stock belongs to modern educational and informational titles of today.

Summaries of publications

• Nuclear energy - radioactivity, ionizing radiation, sources of radiation, half-life, quantities and units, ...

• Nuclear energy - Types of nuclear reactions, regulation, moderator, absorber, refrigerant, the largest power plant, ...

• Nuclear fuel - production, enrichment, fuel cycle, interim storage, reprocessing, final disposal, ...

• Nuclear reactor - pressurized water, cooking, heavy water, gas cooled, high, fast reactor, thermonuclear fusion ...

• Radioactive waste - Origin, types, treatment, final disposal of waste ...

• The safety of nuclear power - Nuclear safety, externalities, INES, accidents, environment, ...

• An atom at a time - Milestones organized on a timeline.

And what awaits the individual sections of this electronic publication?
Full expository text (72 pages multimedia, 81,000 words) is by many stock graphic materials. Publication includes 336 photos in 60 thematic photo gallery, stock 45 drawings and charts, diagrams 31 and 31 interactive videos and 3D models. To relieve the reader over the interpretation presented different things to them illustratively help you make a more complete picture of the receipt issue. Each chapter ends with a block of tests, in which the readers can test their knowledge.
Establishment of the Slovak version and its free distribution supported by VUJE

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less