Vildt & Jagt i Danmark
Vildt & Jagt, Jagtforlaget DK
3.0.4 Varies with device
Bestå jagtprøven! App'n fungerer off-line! 900 spørgsmål, kommentarer og +400 billeder. Køb Vildt & Jagt i Danmark hvis du ønsker specialiserede træningsmoduler, som enten forbereder dig på den obligatoriske jagtprøve eller som erfaren jæger holder dig opdateret ift. Vildtkending, Vildtbiologi, Jagtlovgivning, Haglvåben og Etik, Anskydning og Riffelteori.

- Træn off-line
- Træn en jagtprøve - 40 spørgsmål
- Mulighed for at træne udvalgt artsgruppe i Vildtkending
- Mulighed for "snapview (at billedet forsvinder efter et antal sekunder) når du træner Vildtkending
- "Svar nu" knap der giver dig mulighed for øjeblikkeligt, at se rigtigt svar og få en uddybet baggrundsviden hertil - imens du tager en given prøve.
- "Ved ikke" knap som giver dig mulighed for at "huske spørgsmål" til gennemgang.
- Mulighed for at udvælge; antal spørgsmål og i hvilken rækkefølge
- Tidmåling
- Resultat og gennemgang med uddybende kommentarer

Vildt & Jagt giver dig desuden adgang til "Vildt Leksikon", "Jaghorn(signaler)", "Jagttider i dag/generelt/lokalt (offline)", Schweissregister som finder nærmeste Schweisshundefører fra hvor du befinder dig (offline), Vejrudsigt og til en Almanak.

Passed hunting test! App'n works off-line! 900 questions, comments and +400 images. Buy Wildlife & Hunting in Denmark if you want specialized training modules that either helps you prepare for the mandatory hunting test or as an experienced hunter keeps you updated relation. Game Themes, Wildlife Ecology, Hunting Legislation, hail Weapons and Ethics, Wounding and Rifle Theory.

- Train offline
- Train a hunt test - 40 questions
- Ability to train selected groups of species in Game Themes
- Ability to "snap view (the image disappears after a number of seconds) when you exercise Game Themes
- "Answer Now" button that allows you instantly look right answers and get a deeper background knowledge to do so - while you take a given sample.
- "Do not know" button which allows you to "remember Questions" for review.
- Ability to select; number of questions and the order in which
- Tidmåling
- Results and analysis with explanatory comments

Wildlife & Hunting allows you to access the "Game Lexicon", "Jaghorn (signals)", "Hunting seasons today / general / local (offline)" Schweissregister which takes immediate Schweisshundefører from where you are (offline), Forecast and one Almanac.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less