Sekine Duası
Türk Sancaktar 1071
1.02 Varies with device
Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hz. Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (S.A.V.) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah'ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hz. Ali'ye (R.A.) tebliğ ediliyor. Hz. Ali (R.A.), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor:
“Ben Cebrail'i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah'ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”

Sekine ile bildirilen ve Allah'ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hz. Ali (R.A.) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır. Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr'u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem'a'yı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır. Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O'dur.

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O'nunla var olur, O'nunla ayakta durur, O'nunla devam eder. Allah'ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O'nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O'nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.

Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibârettir. Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar Sahibidir. O'nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

Sekînede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah'tan istimdat edilir, Allah'a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir. (19ayet aşağıda mevcut)

Üstad Hazretleri on dokuz Kurân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını önermiştir. On dokuz rakamı Kurân'dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kurân'da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor.

Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hz. Ali'den (R.A.) ders aldığı sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması6, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.

In fact, based on revelation high, glazed, magical, prosperous and powerful prayers UnAdIr one of the benches. Hz. Gabriel Prophet PBUH (S.A.V.) before downloading a page. This mysterious and magical name of God with prayers written six page Hz. Ali (R.) is notified. Hz. Ali (R.), this hadith says:
"I saw it as besieged as Gabriel rainbow skies. I heard the voice. Page took it from him. Page God's Ferd, Hayy, the trustee, Judge, and I found Adler kuddus names written. "

Sekine reported with God and Ferd, Hayy, the trustee, Judge, Adler and kuddus name consisting of the six names of the Prophet. Ali (R.) I'm for name-i-azam. The names of the referee and the names of Adler Imam-i Azam is my name for azadi. Hayy name, Abdulkadir-i-am-i-azam name for Gailani. Qayyim name, Imam-i-azam am to name Rabbani. Likewise, in our current century all of these names has emerged a fruit: Risala-i Nur.

Master Bediüzzaman Risala-i Nur has the copyright on the name of the six mazhariyet, Thirtieth Lem'a'y also specifically devoted to the explanation of the six names and exegesis. The meaning of these names are briefly as follows:

Ferd: God is one, the only, the only, the unique, the owner and infirad independence.

Hayyim: God is alive, eternal, eternal, eternal and immortal life is the owner. Everything that lives, that He is everything raised.

Qayyum: God will always be somewhat thinner, so to speak is always standing, created dominate everything, assets would the Administration as they wish, shipped, and directing, everything would have with Him, with Him standing to continue with him. God what a slumber nor sleep, and what does not receive a negligence case. If the heavens and the earth, He is survived by Volition and kayyûmiyet and remain standing.

Referee: God is the owner of provisions, truly wise, created to respect the wisdom and benefit in everything he is from the high traditions. Useless and empty does not create anything in vain. Monitors and supervises their creations. He justified his servants and separates the unjust will judge between them with justice and rights.

Adler: God is with justice, give everything right that every created, no one will never do injustice in judgment and rule with justice, punishment is not oppression or injustice, which consists of justice. God is justice itself as the owner, servant to the dictates of justice in all affairs.

Kuddus Allah pact is clean, the deficiency of the defect, wearied of, blasphemy and misguided lacking any kind of title that is unfettered consider competent. God is the owner of adjectives ripeness. He's every adjective, every name, every job, every act is perfect. Assets perfect, flawless, creating a clean and pure. Cleaning loves, he told cleaning, cleanse the sins of the servants who repent and regret what works and make it clean.

After the chanting of the names in Sekîne nineteen letter nineteen verse, to be emergency call from Allah refuge in Allah, and with various names citing for us to overcome our every earthly and heavenly shortages are for those names and fertility is desired. (19ayet available below)

Master Holiness nineteen nineteen Koran verses from the letter suggested that high and nine times on the reading of extracts from the text basmala. On a nine-digit password it is taken from the Koran. As we know, nine of them at a news given about the Quran being pronounced eternal kingdom.

Eighty years of experience throughout his life it preserved a wonderful copy of the horrendous corruption Master of Sa'id Nursi, by Hazrat Imam Ghazali. Ali (R.) was Evra high inscrutable as the benches where the course takes him to read without leaving any permanent Pursuing a Vird olması6 us, every adversity and is sufficient to show that it is open and protective doors we take refuge in the strife moment.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less