فورمولهای ریاضیات
nsaya
1.3 Varies with device
اینک مجموعه فورمولهای نصاب تعلیمی مکاتب افغانستان در موبایل های شما. دیگر نیازی نیست که فورمولرها را با خود حمل کنید بلکه تمام فورمولها را در هرزمان وهرجا زیر انگشتان خود داشته باشید و در مواقع ضرورت یا اوقات فراغت به مطالعه آن بپردازید.

در نسخه حاضر فورمولهای اساسی مضامین فزیک، ریاضی، هندسه و مثلثات (ریاضیات) جمع آوری شده است.
برنامه رایگان است اما برای فعال سازی تمام بخشهای آن نیاز است تا در فیسبوک شریک گردد.

فورمولها از منابع مختلف جمع آوری شده، ممکن ندرتاً اشتباهات در آن وجود داشته باشد.

Now set your mobile formulas Afghan school curriculum. Fvrmvlrha you do not have to carry the whole formula at your fingertips whenever Vhrja and, where required or leisure to study it.

The current version of fundamental concepts in physics formulas, math, geometry and trigonometry (math) is collected.
The program is free, but to activate all the parts it needs to be shared on Facebook.

Formula collected from various sources, there may be rare mistakes.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less