Κόσμοι που μοιραζόμαστε Lite
Kritiki Publishing SA
2.0.0 Varies with device
Μια εισαγωγή στο πεδίο της κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας, που ξεφεύγει από ton ψυχρό ακαδημαϊσμό. Δεν είναι τυχαία η επιλογή από τη συγγραφέα του πληθυντικού «οι κόσμοι». Επιθυμία της είναι να αναδείξει την πολιτισμική διαφορετικότητα, να κάνει ton αναγνώστη να την κατανοήσει αποφεύγοντας τις βεβιασμένες συγκρίσεις μεταξύ αντιλήψεων και πρακτικών που, παρά τη φαινομενική τους ομοιότητα, διαφέρουν ριζικά ως προς την κοινωνική τους σημασία.

Ta κεφάλαια είναι προσανατολισμένα προς πεδία που παραδοσιακά συγκροτούν την κοινωνική ανθρωπολογία όπως η πολιτική οργάνωση των κοινωνιών και οι μορφές κοινωνικού ελέγχου, οι σχέσεις ανταλλαγής, η οικονομική οργάνωση και το περιβάλλον, η συγγένεια και η οικογένεια, οι μαγικές και θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές, οι τελετουργίες και η συμβολική σκέψη, καθώς και οι έννοιες της ταξινόμησης και της μιαρότητας. Στη δεύτερη αυτή έκδοση του βιβλίου προστέθηκε ένα κεφάλαιο με θέμα τις ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του τουρισμού και ένα για την ενασχόληση της ανθρωπολογίας με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Επισημαίνεται ο εξαιρετικά επίκαιρος ρόλος της επιστήμης αυτής και η σημαντική συμβολή της ανθρωπολογίας στην ανάδειξη και βαθύτερη κατανόηση της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.

Με την εφαρμογή μπορείτε να αξιοποιήσετε αποσπάσµατα, εικόνες και σχήματα, γλωσσάρι, δυνατότητα δυναµικής αναζήτησης και πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό κατά τη μελέτη σας.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
- τa αναλυτικά περιεχόμενα του βιβλίου
- ορισμούς των βασικών όρων ανά κεφάλαιο
- γλωσσάρι
- σημαντικά αποσπάσματα
- εικόνες και σχήματα του βιβλίου
- στοιχεία της ταυτότητας του βιβλίου

An introduction to the field of social and cultural anthropology, who escapes ton cold academicism. There is random selection from the author of the plural "worlds." Her wish is to highlight the cultural diversity, make ton reader to understand avoiding hasty comparisons between perceptions and practices, despite their apparent similarity, are fundamentally different in their social importance.

Ta funds are geared toward areas that traditionally make up the social anthropology as the political organization of societies and the forms of social control, exchange relations, economic and environmental organization, kinship and family, magical and religious beliefs and practices rituals and symbolic thought, and the concepts of classification and miarotitas. In this second edition of the book added a chapter on anthropological approaches to tourism and one for the engagement of anthropology with the phenomenon of globalization. Noted the extremely apropos role of this science and the important contribution of anthropology to elevate and deeper understanding of contemporary social reality.

With the application you can use quotes, images and drawings, glossary, ability to dynamically search and additional training material in your study.

The application includes:
- TA detailed contents of the book
- Definitions of key terms by chapter
- Glossary
- Important Quotes
- Pictures and diagrams in the book
- The identity of the book

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less