הלכות לשון הרע – שמירת הלשון
Hebrew Apps
4 Varies with device
שמירת הלשון הינו ספר שנכתב על ידי רבי ישראל מאיר הכהן מראדין ("החפץ חיים").
ספר "שמירת הלשון" עוסק בדברי מוסר, ודן בדרכי התמודדות עם הקושי להתגבר על דיבור לשון הרע.
שם הספר לקוח מהפסוק במשלי "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו".


האפליקציה כוללת את כל ספר החפץ חיים – הלכות לשון הרע כולל הבאר מים חיים וכולל נספחים נוספים.
וכמובן גם הלכה יומית בהלכות שמירת הלשון עם אפשרות לתזכורת.
כן תמצאו באפליקציה את אופצית "המיקום האחרון שלי" וסימניות השומרות על המיקום המדויק בו למדת ומאפשרים לימוד רציף ללא תקלות.

בנוסף להלכות לשון הרע ורכילות (ספר החפץ חיים) תמצאו באפלקציה גם את שני חלקי הספר הנוספים:
חלק ראשון - חלק זה מכיל הקדמה, 3 שערים (הזכירה, התבונה והתורה) וחתימת הספר.
חלק שני - חלק זה מכיל שבעה פרקים, ומוזכרות בו כל פרשות התורה שיש להן קשר כלשהו לדיבורים אסורים. גם לחלק זה יש בסופו חתימת הספר.


האפליקציה כוללת מצב לילה שמאפשר לימוד נעים בתנאי חושך.
תגיות:
חפץ חיים, שמירת לשון, שמירת הלשון, לשון הרע, בעל המשנה ברורה, תורה, הלכה, מוסר, מצוות, חומש, החינוך, ספרי קודש, קודש, ספרים, ספר, יהדות, משנה, החפץ חיים
Meta Tags: hafetz haim, shmirat halason, loshon hara, Torah, halacha, shulhan aruh, humash, chumash, hachinuch, hahinuh, kodesh, sifrei kodesh, books, book, judaism,kitzur, kitsur, mishna, chafetz chaim

Save tongue is a book written by Rabbi Israel Meir Kagan of Radin ("the Chofetz Chaim").
Book "Saving tongue" is about the words of morality, and discussed ways of dealing with the difficulties overcome defamatory speech.
Title taken from the verse in Proverbs, "keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble."


The app includes all book Chafetz Chaim - libel laws including the well of living water, and including additional appendices.
And of course, keeping a Daily Halacha laws of the tongue with a reminder option.
You will also find the application the option "My last position", and bookmarks that keep the exact location in which you studied and allow trouble-free continuous learning.

 In addition to the laws of slander and gossip (book Chafetz Chaim) apps will find the other two parts of the book:
Part One - This section contains an introduction, 3 goals (mentioned, the wisdom and the Torah) and book signing.
Part II - This section contains seven sections, and all cases are mentioned in the Torah that have anything to talk prohibited. This part also has a book signing at the end.


The application includes a night mode that allows learning cozy dark conditions.
TAGS:
Hafetz Haim, Save tongue, keeping tongue, defamation, sub a clear, Torah law, morality, commandments, Homesh, education, religious books, sacred books, book, Judaism, matter, the Chafetz Chaim
Meta Tags: hafetz haim, shmirat halason, loshon hara, Torah, halacha, shulhan aruh, humash, chumash, hachinuch, hahinuh, kodesh, sifrei kodesh, books, book, judaism, kitzur, kitsur, mishna, chafetz chaim

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less