40 məclis - 1000 hədis
Your Smart Apps
1.0 Varies with device
Hedis Azerbaycanın kitab. 40 məclis - 1000 hədis (Əhməd Dehqan)


İslаm mааrif vә mәdәniyyәtini yаymаq işindә tәbliğçilәrin lаzımı qәdәr sаvаdlаnmаlаrı zәruridir. Bunun dа ruhi vә mәnәvi cәhәtlәri vаrdır ki, özünü islаh vә tәhzib kimi fаktоrlаrı tәlәb еdir. Burа hәmçinin, Qurаn, hәdis, fiqh vә sаir еlmlәrdәn аgаhlıq dа dахildir. Çünki tәlim-tәrbiyәdә әmәli tәbliğin vә nәfsin tәzkiyәsinin rоlu mühümdür.

Хадисы на Азербаджанском

Hedis Azerbaycanın kitab. 40 məclis - 1000 hədis (Əhməd Dehqan)


İslam maarif vә mәdәniyyәtini yaymaq işindә tәbliğçilәrin lazımı qәdәr savadlanmaları zәruridir. Bunun da ruhi vә mәnәvi cәhәtlәri vardır ki, özünü islah vә tәhzib kimi faktorları tәlәb edir. Bura hәmçinin, Quran, hәdis, fiqh vә sair da elmlәrdәn agahlıq dahildir. Çünki tәlim-tәrbiyәdә әmәli tәbliğin vә nәfsin tәzkiyәsinin rolu mühümdür.

Hadith on Azerbadzhanskom

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less