حقوق دانشگاهیان
Mehdi Abbasimehr
1.0.9 Varies with device
نرم افزار حقوق دانشگاهیان، مجموعه از قوانین و مقرارت مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و آییین نامه های اعلامی از سوی دستگاه های ذی ربط و مربوط به جامعه دانشگاهی می باشد. آگاهی دانشگاهیان از حقوق اولیه خود و همچنین پیگیری مطالبات خود از مسیر قانونی، از اهداف اصلی این نرم افزار است. مجموعه قوانین مدیریت دانشگاه ها، در حوزه های مختلفی مانند: آموزشی، فرهنگی و پژوهشی و همچنین آیین نامه های ابلاغی، جهت فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها، برای اساتید و دانشجویان در این نرم افزار گنجانده شده است.
این نرم افزار به همت سایت قانون تولید شده است.

Software academic freedom, a set of rules and regulations adopted by the Parliament and the Supreme Council of the Cultural Revolution and Yyyn a signal from the device is relevant and related to the academic community. Academics awareness of their basic rights and pursue their demands through legal, the main objectives of the software. Management Code universities, in areas such as: education, culture and research, as well as procedures for the notification, for cultural activities in universities, professors and students have been included in this software.
The software code is generated by the site.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less