เทคโนโลยีการผลิตข้าว
Rice Department
1.0 Varies with device
เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การปลูก ดูแลรักษาและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าวและเมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

The system incorporates information technology divides data into four sections including rice planting, care and use of fertilizers in paddy fields. Rice pest and weed control in rice and rice seed and seed production.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less