Эл адабияты-жомоктор, макалдар
Nooken
1.8 Varies with device
Бул тиркеме кыргыз эл жомоктордун, аудио жомоктордун жана макал-лакаптардын жыйнагын камтыйт.

Макалдар илгертеден эл оозунда муундан муунга айтылып келген тарбиялык мааниси бар же турмуштун чындыгынан алынган толук маанини берген накыл создор.

Жомок – оозеки чыгармачылыкта кеңири тараган, көбүнчө ойдон чыгарылган, окуяларды апыртмалуу, фантазиялуу чагылдырган, сюжети кызыктуу, баяндоо түрүндөгү чыгарма. Жомоктор ыр түрүндө да, кара сөз формасында да болот.

Жомоктор тизмеси:

• "Абылай жетим"
• "Алданган карышкыр"
• "Алтын шакек"
• "Арман ай"
• "Арстан күчүгүн асыраган мышык"
• "Арстан менен коен"
• "Асан"
• "Асан менен Үсөн"
• "Асыл таш"
• "Ач карышкыр"
• "Аюу менен чиркей"
• "Аңыр"
• "Баарынан киши күчтүү"
• "Байдын эрке баласы"
• "Байчечекей (уламыш)"
• "Бака терек"
• "Бир туугандар"
• "Булардын кайсынысы чоң"
• "Булбул"
• "Булбул менен торгой (жомок)"
• "Данек "
• "Достук"
• "Жагалым"
• "Жалбыз (уламыш)"
• "Жез кемпир"
• "Жетим бала"
• "Жоомарт"
• "Жоомарт жана адил"
• "Жылан менен кишинин арбашы"
• "Жээренче чечен баяны"
• "Жээренченин баласы"
• "Зыйфырым"
• "Каардуу хан"
• "Калп эмнеге алып келет"
• "Камыр балбан"
• "Кан менен вазир"
• "Карачач"
• "Карышкырдын камкордугү"
• "Куйругун жазалаган түлкү"
• "Куу түлкү"
• "Кыз күйөө (уламыш)"
• "Кыз мазар (уламыш)"
• "Күкүк менен зейнеп"
• "Көкө мерен (уламыш)"
• "Көнөчөк кийген түлкү"
• "Макмут"
• "Миңбай, жүзбай"
• "Мышык менен чычкандар"
• "Мээр чөп"
• "Мүнүшкөр"
• "Наабат"
• "Отунчу падыша"
• "Рум падыша, турум падыша"
• "Сулуу келин"
• "Сыйкырдуу сака"
• "Таан падыша"
• "Тал"
• "Түлкү менен карышкыр"
• "Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр"
• "Төлгөчү"
• "Ууру"
• "Эки бир тууган"
• "Эки улак"
• "Эмне үчүн үкү түнкүсүн учуп калган?"
• "Үч кыз"
• "Үч ууру"
• "Бала менен сыйкырчы"

This attachment of folk tales, fairy tales and proverbs and audio includes a large collection of paintings.

Macau has been long in the mouth from generation to generation fact of life in an educational purpose or meaning of the proverb unusual.

Fairy tale - verbal creativity is widespread, often fictional, stories, fantastic, fantasy, depicting an interesting story, in the form of a description of the work. Tales in song and prose form.

List of tales:

• "Doktor orphaned"
• "deluded wolf"
• "golden ring"
• "Arman"
• "The lion pups cat adoptions"
• "The Lion and the Rabbit"
• "Asan"
• "Asan and Usen"
• "Jewels"
• "ravenous wolf"
• "The Bear and the Church"
• "Refresh"
• "The most powerful"
• "rich boy"
• "snowdrop (legend)"
• "Frog Tree"
• "Brothers"
• "Which of these"
• The "Bulbul"
• "net by Bulbul (story)"
• "Danek"
• "Friendship"
• "extinction"
• "mint (legend)"
• "witch"
• "Hottest"
• "Joomart"
• "Djoomart and righteous"
"The man with the snake bites"
• "The story Jeerençe Chechen"
• "Jeerençenin"
• "Zıyfırım"
• "Wicked Khan"
• "What are the Lie"
• "doubles champion"
• "Blood and viziers"
• "Black hair"
• "Wolf care"
• "tail fox punish"
• "fox"
• "Husband (legend)"
• "She Sepulchre (legend)"
• "surgeon with Zain"
• "Sky (legend)"
• "boxfish, wearing a fox"
• "Makmut"
• "Miŋbay, the ship"
• "cat and mice"
• "Meer"
• "eagle"
• "Bakeries"
• "Fuel"
• "Rum and conduct"
• "Sexy Woman"
• "The Magic Beard"
• "King"
• "Tal"
• "the fox and the wolf"
• "fox, tiger, bear, wolf"
• "Palmist,"
• "A thief"
• "Two brothers"
• "Two goats"
• "Why owl flying at night?"
• "Three"
• "Three thieves"
• "The child and the magician"

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less