Buoc Dau Hoc Phat - Phat Giao
NguyenDoAnhKhoa
3.0 Varies with device
Phần mềm giúp các Phật Tử
Đọc (offline)
Nghe (online)
tác phẩm Bước Đầu Học Phật của Hòa Thượng Thích Thanh Từ


Hòa thượng Thích Thanh Từ
Phật Lịch 2541-1998

LỜI ĐẦU SÁCH

Chúng tôi viết quyển sách này cho những người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm thường song không kém phần quan trọng, nếu bước đầu đi sai, những bước sau khó mà đúng được. Người học Phật khi mới vào đạo không hiểu đúng tinh thần Phật giáo, về sau sẽ hỏng cả một đời tu. Người có trách nhiệm hướng dẫn không thể xem thường kẻ mới học, cần phải xây dựng có một căn bản vững chắc, đi đúng đường hướng của Phật dạy. Hiểu Phật giáo một cách đúng đắn, mới mong thành một Phật tử chân chánh.
Vì muốn chỉ lẽ chánh tà để người mới vào đạo khỏi lầm lẫn, nên chúng tôi mạnh dạn chỉ thẳng những điều sai lầm hiện có trong Phật giáo. Làm như thế, không có nghĩa chúng tôi muốn vạch lưng chỉ thẹo cho kẻ khác thấy, mà cốt yếu muốn gầy dựng lại một nếp sống Phật giáo phù hợp với hiện tại và mai sau. Chúng ta sống trong thời khoa học, cần phải truyền bá Phật giáo thích ứng với chân lý gần với sự thật. Bản chất của Phật giáo đã là chân lý, là sự thật, chúng ta đừng làm méo mó khiến kẻ bàng quan hiểu lầm Phật giáo. Với nhiệt tình, chúng tôi một bề đả phá những mê tín đang ẩn náu trong Phật giáo, để cho bộ mặt Phật giáo trắng sạch hơn, không còn những thứ lọ nhơ làm lem luốc. Tinh thần tồi tà phụ chánh, chúng tôi chịu trách nhiệm những gì chúng tôi đã nói và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những ai không hài lòng phiền trách chúng tôi.

Kính ghi

Thích Thanh Từ

(Thiền tông Việt Nam)

04-04-1998

phat phap co ban, phat giao, phật giáo, phật pháp

Software helps Buddhists
Reading (offline)
Listen (online)
Step Early Learning Works of Buddhist Thich Thanh Tu


Thich Thanh Tu
Buddhist Calendar 2541-1998

FIRST WORD BOOK

We wrote this book for the beginner Buddha. Initially, however trivial, but not least, if the first step goes wrong, the steps are difficult to correct. The new director of the Buddhist did not understand the true spirit of Buddhism, the later will ruin a religious life. The person responsible for guiding newcomers often can not see the school, the need to build a solid basis, on the right path towards the Buddha. Understanding Buddhism correctly, new hope into a true Buddhist.
Wanting only to the evil probably new to the district from the mistaken direction, so we boldly pointed out the mistake in Buddhism. Doing so does not mean we want back bar for others only see the scar, but wanted to rebuild core a Buddhist lifestyle consistent with the present and future. We live in the sciences, the need to adapt the introduction of Buddhism to the truth closer to the truth. The essence of Buddhism is truth, truth is, we do not distort the bladder makes guys misunderstood Buddhism. With enthusiasm, we broke the surface of a superstitious hiding in Buddhism, to the Buddhist white face cleaner, no longer do things begrime small hole. Sub-district tattered spirit, we are responsible for what we say and take full responsibility for those who are not satisfied annoying bug us.

Glasses record

Thich Thanh Tu

(Zen Vietnam)

04-04-1998

original dharma, Buddhism, Buddhist, Buddhism

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less