Do Vui Phat Phap - Phat Giao
NguyenDoAnhKhoa
2.0 Varies with device
Lời tác giả :

Kính bạch Chư tôn đức,

Kính thưa Quý vị Phật tử!

........................................

Chúng con biên soạn bộ sách này chủ yếu dành cho đối tượng thiếu nhi từ 12 đến 18 tuổi (trong lứa tuổi học sinh từ lớp 6 đến lớp 12), nên chủ trương theo tiêu chí ngắn gọn, bỏ bớt các thuật ngữ Hán-Việt, hoặc câu nào, chữ nào có thể chuyển sang các từ thuần Việt và từ ngữ hiện đại thì chúng con thay đổi triệt để. Qua quá trình giảng dạy, chúng con nhận thấy bộ não trẻ em chỉ tiếp nhận có hạn, không nên phát triển bài học quá dài dòng, các em dễ bị rối. Chỉ nên dạy những điều căn bản nhất, sau này các em học cao hơn sẽ biết cách tự đào sâu vấn đề.

Mục lục các bài học được sắp xếp theo trình tự sao cho qua mỗi bài học các em đều có thể áp dụng ngay lời Phật dạy vào đời sống thực tiễn, tạo được niềm hạnh phúc trong hiện tại. Thí dụ, nếu em nào chẳng may không có điều kiện theo học hết chương trình thì chỉ với những bài học trong Tập I cũng có đủ các vấn đề căn bản để em áp dụng và gặt hái hạnh phúc. Còn những bài thuộc về nghiên cứu sâu xa hơn thì sắp xếp lui dần về gần cuối chương trình.

Chúng con chọn tên cho bộ sách là ĐỐ VUI PHẬT PHÁP vì toàn bộ các bài học đều được thiết kế theo hình thức hỏi-đáp ngắn gọn từng câu, như thế sẽ rõ ràng, dễ hiểu cho các em, và khi kiểm tra giáo viên có thể sử dụng ngay câu hỏi trong bài, không cần phải soạn. Hai chữ ĐỐ VUI còn tạo tâm lý thoải mái hơn cho người học, bởi chương trình trong nhà trường phổ thông đã quá nặng nề, nếu chúng ta lại đề cập đến chữ “học” thì các em sẽ ngán ngại. Kèm theo đó là một số bài hát dân gian mà chúng con đã lồng vào những nội dung giáo lý, cốt sao cho các em có thể tiếp thu Phật pháp bằng con đường âm nhạc vui vẻ, mau thuộc. Đồng thời đó cũng là cách góp phần giữ gìn nghệ thuật truyền thống trong lớp trẻ trước tình trạng văn hóa nước ngoài đang xâm chiếm rất mạnh, có nguy cơ làm mất bản sắc dân tộc Việt Nam.

Để trang sách nhẹ nhàng, vui mắt, tạo sự phấn khởi cho trẻ em, chúng con đã sử dụng một số hình ảnh minh hoạ sưu tầm được rải rác nhiều nơi. Vì không có điều kiện tìm biết tác giả là ai nên chúng con chỉ biết gửi đến lời xin lỗi và cảm ơn các tác giả, xin hoan hỷ cho chúng con sử dụng với mục đích ấn tống phục vụ chứ không phải kinh doanh lợi nhuận.

Và không chỉ với lớp trẻ, mà qua quá trình thử nghiệm chúng con còn nhận thấy cả những người Phật tử sơ cơ cũng tiếp thu bộ sách này dễ dàng. Vậy có thể áp dụng cho các đạo tràng mới bắt đầu học Phật. Chỉ cần vị giảng sư hay giáo viên soạn giáo án thay đổi một chút theo từng đối tượng cụ thể. Nhân đây, chúng con cũng có vài mẫu giáo án gợi ý in ở cuối sách, kính mong góp thêm tư liệu để chư vị tham khảo.

Kính thưa Quý chư vị,

Lớp trẻ là tương lai của xã hội, tương lai của Phật pháp. Các em không những cần được chăm sóc đầy đủ về dinh dưỡng, mà còn về trí tuệ, tâm hồn, đạo đức để có một sức đề kháng trước cái xấu, cái ác. Phật giáo đang góp phần tích cực vào công cuộc giáo dục đó. Chúng con hy vọng nhiều lớp Phật học thiếu nhi sẽ được mở ra khắp các tỉnh thành, để có hàng triệu, hàng triệu công dân trẻ Việt Nam sớm được tiếp cận với nền giáo dục tốt đẹp của Phật Đà, trở thành những người hữu dụng cho đất nước, cho nhân loại. Và hy vọng bộ sách nhỏ này sẽ góp thêm chút niềm vui cho quý chư vị cũng như cho các em thiếu nhi trong thời gian học Phật. Vâng, học mà vui, vui mà học, mới sinh niềm Pháp hỷ. Còn về những thiếu sót không sao tránh khỏi của tập sách, chúng con xin lắng nghe quý chư vị góp ý, chỉ dạy với lòng tri ân sâu sắc.

Nam Mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Thành phố Hồ Chí Minh, 2008

Phật tử DIỆU KIM

Word author:

Dear transparency elder monks,

Buddhist Ladies and Gentlemen!

........................................

We compiled this book primarily meant for the children from 12 to 18 years (the age group of students from grades 6 to 12), the criteria advocated short, truncated terms Han- Vietnam, or any sentence, any word can move on to the net from Vietnam and modern terms, we would change radically. Through the teaching process, we found that the brains of children received only limited, should not grow too long lesson, they easily become confused. Only the most basic training, their future higher education will know how to dig deeper problem.

Contents lessons are arranged in sequence through each lesson so that they can immediately apply Buddhist teachings in real life, creating happiness in the present. For example, if you unfortunately do not have all the conditions studied, the only program with lessons in Volume I also have all the basic issues apply to you and reap happiness. What about all of the research further sorted receding near the end of the program.

We chose the name for the quiz book is all Dharma because lessons are designed in the form of a brief question-and-answer each question, as would be clear and easy to understand for the children, and the teachers test Members can use the right questions in all, no need to prepare. Two letters also provide psychological quiz more comfortable for students, by program in the schools was too heavy, if we mention the word "school" they are afraid to. Accompanied by a number of folk songs which we have incorporated into the teachings content, core so they can follow the path of dharma fun music, come under. At the same time it is also a way to contribute to the preservation of traditional arts in young people before foreign state culture has invaded very strong, the risk of loss of national identity and Vietnam.

To book light, fun, create excitement for kids, we used an illustration of collectibles scattered places. Since there are no conditions to find the author is known to us only who knows sent apologies and thank the author, please be happy for us to use to serve the purpose of Indian song and not business profits .

And not just young people, but through the testing process we also found that both the beginner Buddhists also acquire these books easily. So can apply for the beginner ashrams Buddha. Just preacher or teacher lesson plan changed slightly for each specific audience. By the way, we also have a few suggestions in the sample lesson plan at the end of the book, we respectfully request that contribute to material you reference.

Dear you,

Young people are the future of society, the future of the Dharma. They not only need care enough about nutrition, but also intellectual, spiritual, ethical to have a resistance before the bad, evil. Buddhism is contributing actively to the cause of education there. We hope many children Buddhism class will be open to all provinces, to have millions and millions of young citizens Vietnam soon have access to good education Buddha, become the property for the country, for humanity. And hope this book will contribute the extra bit of fun for you and your children to school during the Buddha. Well, learn that funny, fun to study, France newborn joy joy. What about the inevitable shortcomings of the book, we ask you to listen to your suggestions, teaching with profound gratitude.

Original teacher Namo Sakyamuni Buddha Mau-ni

Ho Chi Minh City, 2008

METAL MAGIC Buddhists

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less