Kinh A Di Da Phat (sach-phim)
NguyenDoAnhKhoa
3.0 Varies with device
Phần mềm
Xem các video đọc, giảng Kinh A Di Đà (online)
Đọc 13 tác phẩm giảng về Kinh A Di Đà gồm:

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh
Kinh A Di Đà Lược Giảng - HT Tịnh Không - Như Hòa Dịch
Kinh A Di Đà Sớ Sao - Liên Trì Đại Sư - HT Hành Trụ Dịch
Kinh A Di Đà Thiển Thích - HT Tuyên Hóa - HT Minh Cảnh Dịch
Kinh Di Đà Giảng Giải - HT Tuyên Hóa
Kinh A Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư - HT Tuệ Nhuận Dịch
Kinh Di Đà Hợp Giải - Như Hòa Dịch
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký - HT Tịnh Không
Chú Nghĩa Kinh A Di Đà - Cs Chánh Sĩ
Đức Phật A Di Đà Và Cõi Tịnh Độ Cực Lạc - Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche
Giới Thiệu Đại Cương Kinh A Di Đà - HT Chơn Thiện
Giới Thiệu Đại Cương Kinh Di Đà - TK Thích Nguyên Thành
Giới Thiệu Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ - Đào Nguyên
Kinh A Di Đà - Vạn Phật Thánh Thành Dịch

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

The software
Watch the video reads, faculty Amitabha Sutra (online)
Read 13 works of Amitabha Sutra lectures include:

48 Great Vows Of Amitabha Buddha - HT Tri Tinh
Teaching Strategy Amitabha Sutra - the monastery - As Air Services
Amitabha Sutra number of stars - Contact Tri Grand Master - HT Executive Head Service
Like Illusion Amitabha Sutra - Ht Tuyen Hoa - HT Ming Landscape Services
Amitabha Sutra Teaching Award - Ht Tuyen Hoa
Weak Solutions Amitabha Sutra - Ich Incidentally Grand Master - Tue HT Nhuan Service
The League of Amitabha Sutra - As Air Services
Buddha Amitabha Sutra Weak Theory Teaching Award Name - Venerable Master Chin Kung
That uncle Amitabha Sutra - Master Chief Cs
Buddha Amitabha Pureland And Bliss - Kyabgon Chetsang Drikung Rinpoche
About General Amitabha Sutra - HT Chon Thien
About General Amitabha Sutra - Thich Nguyen TK Thanh
Introduction to Economics Profession Approves Pure Life Photography Buddha - Dao Nguyen
Amitabha Sutra - Ten Thousand Buddhas Service

Namo Original teacher, Shakyamuni Buddha
Namo Amitabha Buddha

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less