Kinh Phap Cu
NguyenDoAnhKhoa
5 Varies with device
Chức năng:
Xem từng câu với hình ảnh minh họa tương ứng.
Trượt tay để đổi câu trước/sau. Có thể nhảy đến câu ngẫu nhiên
Xem truyện của từng câu tương ứng (khi nhấn vào một câu).
Tạo widget để đưa ra màn hình chủ của thiết bị
(ghi chú: chạy lần đầu tiên hơi lâu do phải nạp dữ liệu)

Giới thiệu:
Một trong những kinh điển nghiên cứu về Phật học của người học Phật, Kinh Pháp Cú được xem như là một bản tóm tắt truy cập những lời dạy của Đức Phật để đưa con người tự đến khám phá sự thật cho chính mình.

Pháp Cú tiếng Pāli gọi là Dhammapada धम्मपद và Phạn ngữ : dharmapāda viết theo mẫu Devanāgarī: धर्मपाद .

Dhammapada có nghĩa là một bộ sưu tập những câu nói và những tục ngữ ngắn của Đức Phật qua hình thức thơ bao gồm nghĩa lý thâm thiết về mặt đạo đức, trách nhiệm cá nhân, kiểm soát cảm xúc và ham muốn, giảm đau khổ, buồn phiền, và cách nuôi dưỡng tâm trí yên tĩnh.

Kinh Pháp Cú có một truyền thống lâu đời được dạy bằng cách truyền miệng cho những người xuất gia cũng như tại gia. Những câu thơ trong Kinh Pháp Cú là một phần trí tuệ của dân gian, và một số câu sáo ngữ của nó là một phần của nền văn hóa.

Các phiên bản viết tay đầu tiên hiện có của kinh Pháp Cú là cuộn vỏ cây bạch dương được tìm thấy trong lọ đất sét được chôn trong một tu viện ở miền Đông Afghanistan. Những bản viết tay cổ xưa, được gọi là "Gandhāran (nội dung) " hay "Kharosthi (bản thảo) hiện đang thuộc sở hữu của Thư viện Bảo tàng Anh quốc. Các nhà khảo cổ và học giả Phật học đã được ước tính rằng những bản thảo này có từ khoảng 100 CE.

Có vài giả thuyết cho rằng kinh Pháp Cú được các tu sĩ Phật giáo, học giả, Buddhaghosa, bố trí kinh thành 423 câu trong 26 chương, và dựa theo 305 câu chuyện dụ ngôn mà cho một số bối cảnh vào những câu đó vào khoảng thế kỷ V CE.

Phiên bản Kinh Dharmapada của Tây Tạng trong đó bao gồm 1.000 câu thơ và 33 chương. Ngày nay hầu như tất cả những bản dịch của kinh Pháp Cú bao gồm 423 câu thơ được sắp xếp thành 26 chương.

Một trong những bản dịch được công bố sớm nhất của kinh Pháp Cú từ tiếng Pali sang tiếng Anh đã được phê chuẩn bị bởi học giả Friedrich Max Müller là năm 1869. Phiên bản Kinh Dharmapada của Tây Tạng có nguồn tiếng Phạn, gọi là Udanavarga, do một nhà sư kim học giả tên là Dharmatrata biên soạn khoảng năm 200 CE, được WW Rockhill dịch sang tiếng Anh lần đầu tiên năm 1892. Các phiên bản Kinh Pháp Cú của Trung Quốc về Kinh Pháp Cú đã được Samuel Beal dịch sang tiếng Anh vào năm 1878.

Tóm lại: Kinh Pháp Cú là một trong những cuốn sách phổ biến nhất và dễ tiếp cận trong tất cả văn học Phật giáo. Trong đó là những lời của Đức Phật, dạy rằng tất cả khổ đau bắt nguồn từ mong muốn và cách để đạt được tự do là để thanh tẩy tâm và làm theo con đường của sự thật.

Kinh Pháp Cú, trong tiếng Pali: Dhammapada là do hai chữ ghép lại Dhamma là Pháp có nghĩa là sự thật, nguyên tắc, học thuyết Phật giáo, pháp luật, và kỷ luật, Pada có nghĩa là con đường, cách thức, bước chân.

Cuốn Kinh này gồm 26 Phẩm, 423 câu thơ, là cuốn thứ hai trong 15 cuốn thuộc Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka-Nikaya) trong Kinh tạng Pali và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau trên thế giới.

Function:
See each sentence with corresponding illustrations.
Slide the hand to change the sentence before / after. Can jump to random sentence
Watch the story of each respective sentences (when clicking on a sentence).
Create widget for home screen making equipment
(Note: the first time a little long run due to load data)

Introduction:
One of the classic studies of Buddhist study Buddhism, Dhammapada is regarded as an accessible summary of the teachings of the Buddha to lead people to self-discover the truth for yourself.

Dhammapada Dhammapada धम्मपद Pali and Sanskrit are: dharmapada written in Devanagari form: धर्मपाद.

Dhammapada means a collection of sayings and proverbs of Buddha short form poetry set includes deep sense of ethics, personal responsibility and control of emotions and desires, reduce pain , sorrow, and how to cultivate a quiet mind.

Dhammapada has a long tradition taught by word of mouth for the home as well as home made. The verse in the Dhammapada is a part of folk wisdom, and some question its cliches is part of the culture.

The first handwritten version of the Dhammapada is the birch bark scrolls found in clay jars buried in a monastery in eastern Afghanistan. The ancient manuscripts, known as "Gandharan (content)" or "Kharosthi (draft) currently owned by the British Museum Library. Archaeologists and scholars of Buddhism has been estimated that the manuscript dates from about 100 CE.

There are several hypothesis that the Dhammapada Buddhist monk, scholar, Buddhaghosa, the allocation of 423 verses in 26 chapters, and 305 based on the story for a number of parables in the context of the sentence in around the fifth century CE.

Business Version of Tibetan Dharmapada including 33 chapters and 1,000 verses. Today almost all translations of the Dhammapada consists of 423 verses arranged in 26 chapters.

One of the earliest published translation of the Dhammapada from Pali into English has been approved by scholars as Friedrich Max Müller in 1869. Business Version of Tibetan Dharmapada in Sanskrit sources, called Udanavarga, by a scholar monk named kim Dharmatrata compiled circa 200 CE, WW Rockhill be translated into English for the first time in 1892. The version of the Dhammapada Dhammapada China has been translated into English by Samuel Beal in 1878.

Summary: The Dhammapada is one of the most popular books and accessible in all Buddhist literature. In it are the words of the Buddha, taught that all suffering stems from desire and the way to achieve freedom is to purify the mind and to follow the path of truth.

Dhammapada in Pali Dhammapada is two words put together by the French Dhamma means truth, principles, Buddhist doctrine, law, and discipline, Pada means path, way, step foot.

This book consists of 26 Products Business, verse 423, is the second book in 15 volumes of The State Ministry of Economics (Khuddaka-Nikaya) in Pali scriptures and has been translated into many different languages ​​around the world.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less