Kinh Tăng Chi Bộ - Phật Pháp
NguyenDoAnhKhoa
2.0 Varies with device
Kinh Anguttara Nikàya, dịch là Kinh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư trong năm bộ kinh tạng Pali: Dìgha Nikàya (Kinh Trường Bộ), Majjhima Nikàya (Kinh Trung Bộ), Samyutta Nikàya (Kinh Tương Ưng Bộ), Anguttara Nikàya (Kinh Tăng Chi Bộ), và Khuddaka Nikàya (Kinh Tiểu Bộ).

Bộ kinh nầy được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali sang Việt ngữ năm 1976-1977, và được Viện Phật Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, ấn hành năm 1980-1981. Trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được hiệu đính thành 4 tập và tái bản năm 1996, qua số thứ tự 21, 22, 23, và 24.

Kinh Tăng Chi Bộ là một bộ kinh được sắp theo pháp số, từ một pháp đến mười một pháp, phân thành 11 chương (nipàtas). Mỗi chương lại chia thành nhiều phẩm (vaggas). Chương Một Pháp (Ekaka Nipàta) gồm các kinh đề cập đến một pháp. Chương Hai Pháp (Duka Nipàta) gồm các kinh có liên quan đến hai pháp, v.v... và tuần tự như thế đến Chương Mười Một Pháp (Ekàdasaka Nipata) gồm các kinh có đề cập đến 11 pháp. Tổng cộng số kinh được ghi nhận là 2,308 bài kinh, nhưng con số này không thống nhất vì số kinh phân biệt không được rõ ràng, và có học giả tính theo số đoạn, tổng cộng là 7,557.

Kinh Tăng Chi Bộ của tạng Pali có bộ chữ Hán tương đương là Kinh Tăng Nhất A-hàm (Ekottara-Agama) do ngài Tăng-già Ðề-bà (Sanghadeva) dịch từ bộ chữ Sanskrit năm 397 TL, trong đời nhà Tiền Tần, và đã được quí ngài Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Thích Thanh Từ dịch sang Việt văn (Ðại tạng kinh Việt Nam, số 25, 26, 27).

Phật Giáo , phật giáo , phat giao , Phật Pháp , phật pháp , phat phap

Anguttara Nikaya, Anguttara translated Economics, is the fourth in the Pali Canon: Digha Nikaya (Digha Nikaya), Majjhima Nikaya (Central Business), Samyutta Nikaya (Samyutta), Anguttara Nikaya ( Business Anguttara), and Khuddaka Nikaya (Business State Department).

This sutra is the Venerable Thich Minh Chau translated from Pali into Vietnamese in 1976-1977, and the Van Hanh Buddhist Institute, Saigon, published in 1980-1981. In translation program and published Tripitaka Vietnam, the economic vetted into 4 sets and reprinted in 1996, by order of 21, 22, 23, and 24.

Anguttara business is a business is organized according to some, from one to eleven measures, divided into 11 chapters (nipatas). Each chapter divided into several products (vaggas). Chapter One French (Ekaka Nipata) includes mention of a legal business. Chapter Two French (Duka Nipata) consists of two related economic measures, etc. .. and how to program sequential Eleven France (Ekadasaka Nipata) business, including 11 legal mentions. The total experience was recorded as 2,308 texts, but this figure is not uniform because of economic discrimination is not clear, and scholars at the stage, a total of 7,557.

Economics of Pali Anguttara with the kanji are equivalent Increase Business First A-levels (Ekottara-Agama) because he Sangha Re-grandmother (Sanghadeva) translated from the Sanskrit TL 397 years, during the Qin Dynasty Money , and he was precious and Thich Thien Sieu Thanh Tu Love Letter translated into Vietnamese (Vietnam Tripitaka, No. 25, 26, 27).

Buddhism, Buddha, Buddhism, Dharma, Dharma, Dharma

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less