Kinh Trung Bo - Phat Phap
NguyenDoAnhKhoa
2.0 Varies with device
Trung bộ kinh (zh. 中部經, pi. majjhima-nikāya) là tuyển bộ thứ hai trong năm Bộ kinh trong Kinh tạng (pi. sutta-piṭaka). Kinh này được viết bằng văn hệ Pali, bao gồm 152 kinh không dài lắm (trung). Theo truyền thuyết thì Trung bộ kinh được tôn giả Xá-lợi-phất (sa. śāriputra) trình bày lại trong hội nghị Kết tập lần thứ nhất.

Kinh được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch

Mục lục Trung bộ kinh :
1 Kinh Pháp môn căn bản.
2 Kinh Tất cả lậu hoặc.
3 Kinh Thừa tự Pháp.
4 Kinh Sợ hãi và khiếp đảm.
5 Kinh Không uế nhiễm.
6 Kinh Ước nguyện.
7 Kinh Ví dụ tấm vải.
8 Kinh Ðoạn giảm.
9 Kinh Chánh tri kiến.
10 Kinh Niệm xứ.
11 Tiểu kinh Sư tử hống.
12 Ðại kinh Sư tử hống.
13 Ðại kinh Khổ uẩn.
14 Tiểu kinh Khổ uẩn.
15 Kinh Tư lượng.
16 Kinh Tâm hoang vu.
17 Kinh Khu rừng.
18 Kinh Mật hoàn.
19 Kinh Song tầm.
20 Kinh An trú tầm.
21 Kinh Ví dụ cái cưa.
22 Kinh Ví dụ con rắn.
23 Kinh Gò mối.
24 Kinh Trạm xe.
25 Kinh Bẫy mồi.
26 Kinh Thánh cầu.
27 Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi.
28 Ðại kinh Ví dụ dấu chân voi.
29 Ðại kinh Ví dụ lõi cây.
30 Tiểu kinh Ví dụ lõi cây.
31 Tiểu kinh Khu rừng sừng bò.
32 Ðại kinh Khu rừng sừng bò.
33 Ðại kinh Người chăn bò.
34 Tiểu kinh Người chăn bò.
35 Tiểu kinh Saccaka.
36 Ðại kinh Saccaka.
37 Tiểu kinh Ðoạn tận ái.
38 Ðại kinh Ðoạn tận ái.
39 Ðại kinh Xóm ngựa.
40 Tiểu kinh Xóm ngựa.
41 Kinh Saleyyaka.
42 Kinh Veranjaka.
43 Ðại kinh Phương quảng.
44 Tiểu kinh Phương quảng.
45 Tiểu kinh Pháp hành.
46 Ðại kinh Pháp hành.
47 Kinh Tư sát.
48 Kinh Kosampiya.
49 Kinh Phạm thiên cầu thỉnh.
50 Kinh Hàng ma.
51 Kinh Kandaraka
52 Kinh Bát thành
53 Kinh Hữu học
54 Kinh Potaliya
55 Kinh Jivaka
56 Kinh Ưu-ba-ly
57 Kinh Hạnh con chó
58 Kinh Vương tử Vô-úy
59 Kinh Nhiều cảm thọ
60 Kinh Không gì chuyển hướng
61 Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-bà-la
62 Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la
63 Tiểu kinh Malunkyaputta
64 Ðại kinh Malunkyaputta
65 Kinh Bhaddali
66 Kinh Ví dụ con chim cáy
67 Kinh Catuma
68 Kinh Nalakapana
69 Kinh Gulissani
70 Kinh Kitagiri
71 Kinh Vacchagotta về tam minh
72 Kinh Vacchagotta về lửa
73 Ðại kinh Vacchagotta
74 Kinh Trường Trảo
75 Kinh Magandiya
76 Kinh Sandaka
77 Ðại kinh Sakuludayi
78 Kinh Samanamandika
79 Tiểu kinh Sakuludayi
80 Kinh Vekhanassa
81 Kinh Ghatikara
82 Kinh Ratthapala
83 Kinh Makhadeva
84 Kinh Madhura
85 Kinh Vương tử Bồ-đề
86 Kinh Angulimala
87 Kinh Ái sanh
88 Kinh Bahitika
89 Kinh Pháp trang nghiêm
90 Kinh Kannakatthala
91 Kinh Brahmayu
92 Kinh Sela
93 Kinh Assalayana
94 Kinh Ghotamukha
95 Kinh Canki
96 Kinh Esukari
97 Kinh Dhananjani
98 Kinh Vasettha
99 Kinh Subha
100 Kinh Sangarava
101 Kinh Devadaha
102 Kinh Năm và Ba
103 Kinh Nghĩ như thế nào?
104 Kinh Làng Sama
105 Kinh Thiện tinh
106 Kinh Bất động lợi ích
107 Kinh Ganaka Moggalana
108 Kinh Gopaka Moggalana
109 Ðại kinh Mãn nguyệt
110 Tiểu kinh Mãn nguyệt
111 Kinh Bất đoạn
112 Kinh Sáu thanh tịnh
113 Kinh Chân nhân
114 Kinh Nên hành trì, không nên hành trì
115 Kinh Ða giới
116 Kinh Thôn tiên
117 Ðại kinh Bốn mươi
118 Kinh Nhập tức Xuất tức niệm
119 Kinh Thân hành niệm
120 Kinh Hành sanh
121 Kinh Tiểu không
122 Kinh Ðại không
123 Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp
124 Kinh Bạc-câu-la
125 Kinh Ðiều ngự địa
126 Kinh Phù-di
127 Kinh A-na-luật
128 Kinh Tùy phiền não
129 Kinh Hiền ngu
130 Kinh Thiên sứ
131 Kinh Nhất dạ hiền giả
132 Kinh A-nan nhất dạ hiền giả
133 Kinh Ðại Ca-chiên-diên nhất dạ hiền giả
134 Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả
135 Tiểu kinh Nghiệp phân biệt
136 Ðại kinh Nghiệp phân biệt
137 Kinh Phân biệt sáu xứ
138 Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết
139 Kinh Vô tránh phân biệt
140 Kinh Giới phân biệt
141 Kinh Phân biệt về sự thật
142 Kinh Phân biệt cúng dường
143 Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc
144 Kinh Giáo giới Channa
145 Kinh Giáo giới Phú-lâu-na
146 Kinh Giáo giới Nandaka
147 Tiểu kinh giáo giới La-hầu-la
148 Kinh Sáu sáu
149 Ðại kinh Sáu xứ
150 Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda
151 Kinh Khất thực thanh tịnh
152 Kinh Căn tu tập

Majjhimanikàya (zh. 中部 經, pi. Majjhima-Nikaya) is the second recruit in the Ministry of experience in the Canon (pi. Sutta-Pitaka). This prayer was written in Pali literature, including 152 business not very long (middle). According to legend, the respected author Majjhimanikàya Xa-profit-waving (sa. Sariputra) presented in the conference Aggregation first.

Doing the Most Venerable Thich Minh Chau trading

Majjhimanikàya Contents:
1 Sutra basic subjects.
2 Doing All defilements.
Dear self-French 3.
4 Economic Fear and dread.
5 Business Do not defiled.
6 Economic wish for.
7 Business cloth for example.
Economic Section 8 decreased.
9 Business chief knowledge.
10 Business Anniversary origin.
11 Little Lion amalgams business.
12 Great Business lion amalgams.
General economic aggregates size 13.
14 State economic aggregates size.
15 Business Consulting volume.
16 Business Center wilderness.
17 Economic forest.
18 Economic Password completed.
19 Economic Song Games.
20 Dwelling Business class.
21 In the example the saw.
22 Trading For example snake.
23 Business mound.
24 Trading Station.
25 Economic lures.
26 Bible needs.
27 State economic footprints of elephants, for example.
28 Great Business For example elephant footprints.
29 Great Business For example the tree.
30 State economic center of the plant, for example.
31 State economic forest croissants.
32 Great Business forest croissants.
33 Great Business Person cattle.
The 34 State economic cowherd.
Primary Business Saccaka 35.
36 Great Business Saccaka.
Then make love 37 sub-economic.
Then make love 38 Great experience.
39 Great Business Hamlet horse.
Primary Business Hamlet 40 horses.
41 Business Saleyyaka.
42 Business Veranjaka.
43 Great business advertising method.
44 Primary business advertising method.
45 State of the Sutra.
46 Great Sutra out.
47 Monitoring Business Tu.
48 Business Kosampiya.
49 Business Brahma for visiting.
Economic Goods 50 ma.
51 Business Kandaraka
52 Doing the Bat
53 Business Friends School
54 Business Potaliya
55 Business Jivaka
56 Economic Benefits-ba-ly
57 Kinh Hanh dog
58 Doing Great Unknown e-captain
59 Doing More sensations
60 Doing Nothing navigation
World Economic Education 61 most-La-la-la Am-grandmother
62 Great Business Education world-la La-most
Primary Business 63 Malunkyaputta
64 Great Business Malunkyaputta
65 Business Bhaddali
66 Trading For example, birds fiddler
67 Business Catuma
68 Business Nalakapana
69 Business Gulissani
70 Business Kitagiri
71 Business Vacchagotta about three intelligent
72 Business Vacchagotta on fire
73 Great Business Vacchagotta
74 Business Schools awarded
75 Business Magandiya
76 Business Sandaka
77 Great Business Sakuludayi
78 Business Samanamandika
Primary Business 79 Sakuludayi
80 Business Vekhanassa
81 Business Ghatikara was
82 Business Ratthapala
83 Business Makhadeva
84 Business Madhura
85 Doing Great Bodhi death
86 Business Angulimala
87 Business Ai birth
88 Business Bahitika
Sutra stately 89
90 Business Kannakatthala
91 Business Brahmayu
92 Business Sela
93 Business Assalayana
94 Business Ghotamukha
95 Business Canki
96 Business Esukari
97 Business Dhananjani
98 Business Vasettha
99 Business Subha
100 Business Sangarava
101 Business Devadaha
102 Business Year and Three
103 Economic Thinking like?
104 Business Sama Village
105 Kinh Thien crystal
106 Business Real Benefits
107 Business Ganaka Moggallàna
108 Business Gopaka Moggallàna
109 Great Business Man Blow
110 Primary Business Man Blow
111 Business Real paragraph
Six pure Economics 112
Chan's Economics 113
Economics 114 should practice, not practice
115 Kinh majority people
116 First Business Village
Forty 117 Great Business
Import Export Business 118 Instant Instant anniversary
Body of Economics 119 concept
120 Business Administration born
Economics 121 State does not
Economics 122 University does not
Economics 123 Hy cleared the property ownership law
124 Kinh Bac-questions-la
Doing It Local 125 Defence
126 Business Match-cell
Economics 127 A-na-law
128 Trading Options negativity
129 Kinh Hien stupid
130 Business Angels
Most sage Economics 131 tract
Economics 132 tract Ananda most sage
133 Economics University Ca-best-performing gastric fried sage
Economics 134 tract Lomasakangiya most sage
Primary Industries 135 distinguished business
136 Great experience discrimination
Economics 137 Discrimination six origin
138 Special Economic Theory and General Theory
139 The Infinite avoid discrimination
Doing About 140 distinguished
141 Economics of true distinction
142 Distinguishing Business offerings
143 World Economic Education Anathapindika
144 World Economic Education Channa
145 Business Education Phu-long world-na
146 World Economic Education Nandaka
World Catholic Primary Business 147 La-most-la
Economics 148 Six Six
149 Great Business Six parish
150 Business Tell people Nagaravinda
Economics 151 pure beg
Based 152 Business practice

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less