Kinh Tương Ưng Bộ - Phật Pháp
NguyenDoAnhKhoa
2.0 Varies with device
Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ).
Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng được bố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):
1. Thiên Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli): 11 Tương Ưng
2. Thiên Nhân Duyên (Nidànavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng
3. Thiên Uẩn (Khandavagga Samyuttapàli): 13 Tương Ưng
4. Thiên Sáu Xứ (Salàyatanavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng
5. Thiên Đại Phẩm (Mahàvagga Samyuttapàli): 12 Tương Ưng
Bộ kinh đã được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang Việt ngữ và Thiền viện Vạn Hạnh phát hành trong đầu thập niên 1980. Sau đó, trong chương trình phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được tái bản năm 1993 và đánh số thứ tự từ 12 đến 16.
Trong hệ A-hàm của Hán tạng, bộ kinh tương ứng là Tạp A-hàm, đã được Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch và ấn hành năm 1993, Đại tạng kinh Việt Nam số 17 đến 20.
Thiên Có Kệ
[01] Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên
[02] Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử
[03] Chương Ba: Tương Ưng Kosala
[04] Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma
[05] Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni
[06] Chương Sáu: Tương Ưng Phạm ThiênII Devadatta
[07] Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn
[08] Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa
[09] Chương Chín: Tương Ưng Rừng
[10] Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa
[11] Chương Mười một: Tương Ưng Sakka
Thiên Nhân Duyên
[12] Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên
[13] Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến
[14] Chương Ba: Tương Ưng Giới
[15] Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ
[16] Chương Năm: Tương Ưng Kassapa
[17] Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Đắc Cung Kính
[18] Chương Bảy: Tương Ưng Rahula
[19] Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana
[20] Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ *
[21] Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo
Thiên Uẩn
[22] Chương Một: Tương Ưng Uẩn
[23] Chương Hai: Phẩm Tương Ưng Radha
[24] Chương Ba: Tương Ưng Kiến
[25] Chương Bốn: Tương Ưng Nhập
[26] Chương Năm: Tương Ưng Sanh
[27] Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não
[28]Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta
[29] Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng
[30] Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Điểu
[31] Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà
[32] Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây
[33] Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota
[34] Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền
Thiên Sáu Xứ
[35] Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ
[36] Chương Hai - Tương Ưng Thọ
[37] Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân
[38] Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka
[39] Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka
[40] Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna
[41] Chương Bảy: Tương Ưng Tâm
[42] Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng
[43] Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi
[44] Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết
Thiên Đại Phẩm
[45] Chương Một: Tương Ưng Đạo
[46] Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi
[47] Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ
[48] Chương Bốn: Tương Ưng Căn
[49] Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần
[50] Chương Sáu: Tương Ưng Lực
[51] Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc
[52] Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha
[53] Chương Chín: Tương Ưng Thiền
[54] Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra
[55] Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu
[56] Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật

keyword: Kinh Phat , kinh phat , Kinh Phật , Phật Giáo , phật giáo , phat giao , Phật Pháp , phật pháp , phat phap

The Samyutta (Samyutta Nikaya) is the third business Pali Canon (School, the Center, the Samyutta, Anguttara sets, and sub-sets).
Ministry experience is a collection of short texts do not have long, but most of them are short texts, and the groups are arranged according to each subject, called Samyutta (Samyutta). There are 56 Samyutta are arranged in 5 sets, 5 God called (vagga):
1 Heaven There Shelves (Sagathavagga Samyuttapali): 11 Samyutta
2 Heaven's Coast (Nidanavagga Samyuttapali): 10 Samyutta
3 God Aggregates (Khandavagga Samyuttapali): 13 Samyutta
4 Jun Xu Tian (Salayatanavagga Samyuttapali): 10 Samyutta
5 Thien Dai Cart (Mahavagga Samyuttapali): 12 Samyutta
Sutras were Venerable Thich Minh Chau translated into Vietnamese and Van Hanh Monastery released in the early 1980s then, the translation program and publication of Tripitaka Vietnam, the experience was republished in 1993 and numbered from 12 to 16.
In the Chinese system of organ A-levels, respectively Review of Economic A-levels, was Venerable Thich Thien Sieu and Venerable Thich Thanh Tu translated and published in 1993, Vietnam Tripitaka No. 17 to 20.
God can Shelves
[01] Chapter One: Gods Samyutta
[02] Chapter Two: Son of Heaven Samyutta
[03] Chapter Three: Kosala Samyutta
[04] Chapter Four: Evil Samyutta Ma
[05] Chapter Five: Samyutta nun
[06] Chapter Six: Great ThienII Samyutta Devadatta
[07] Chapter Seven: Samyutta Brahmins
[08] Chapter Eight: Samyutta Presbyterian Vangisa
[09] Chapter Nine: Samyutta Forest
[10] Chapter Ten: Rub corresponding
[11] Chapter Eleven: Sakka Samyutta
Heaven's Coast
[12] Chapter One: Mutual Consent of Interdependent
[13] Chapter Two: Mutual Consent Ming Ants
[14] Chapter Three: Mutual Consent About
[15] Chapter Four: Samyutta Vo Thi
[16] Chapter Five: Kassapa Samyutta
[17] Chapter Six: Benefits Samyutta Dac Glass Palace
[18] Chapter Seven: Samyutta Rahula
[19] Chapter Eight: Samyutta Lakkhana
[20] Chapter Nine: Examples Samyutta *
[21] Chapter Ten: Samyutta Bhikkhu
God Aggregates
[22] Chapter One: Samyutta Aggregates
[23] Chapter Two: Radha correspondence
[24] Chapter Three: Knowledge Samyutta
[25] Chapter Four: Enter Samyutta
[26] Chapter Five: Samyutta Birth
[27] Chapter Six: Sorrow Samyutta
[28] Chapter Seven: venerable Sariputta Samyutta
[29] Chapter Eight: Samyutta Dragons
[30] Chapter Nine: Garuda Samyutta
[31] Chapter Ten: Samyutta-real-Ba Qian
[32] Chapter Eleven: Spirit Samyutta Cloud
[33] Chapter Twelve: Samyutta Vacchagota
[34] Chapter Thirteen: Mutual Consent Meditation
Tian Jun Xu
[35] Chapter One: Six Samyutta Parish
[36] Chapter Two - Samyutta Life
[37] Chapter Three: Women's Samyutta
[38] Chapter Four: Samyutta Jambukhadaka
[39] Chapter Five: Samyutta Samandaka
[40] Chapter Six: Samyutta Moggallàna
[41] Chapter Seven: Samyutta Mind
[42] Chapter Eight: Samyutta Village Head
[43] Chapter Nine: Vo Vi Samyutta
[44] Chapter Ten: No Notes Samyutta
Thien Dai Cart
[45] Chapter One: Mutual Consent Act
[46] Chapter Two: Enlightenment Samyutta
[47] Chapter Three: Mindfulness Samyutta
[48] ​​Chapter Four: Based Samyutta
[49] Chapter Five: Chief Samyutta Need
[50] Chapter Six: Same PT
[51] Chapter Seven: As The Additional Samyutta
[52] Chapter Eight: Anuruddha Samyutta
[53] Chapter Nine: Samyutta Meditation
[54] Chapter Ten: Samyutta Infinite Breath, Breathing Out
[55] Chapter Eleven: Samyutta Project Save
[56] Chapter Twelve: Truth Samyutta

keyword: Kinh Phat, phat economic, Buddhist, Buddhism, Buddha, Buddhism, Dharma, Dharma, Dharma

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less