Phật Giáo Chính Tín
NguyenDoAnhKhoa
2.0 Varies with device
Phần mền đọc offline tác phẩm Phật Giáo Chính Tín của Pháp Sư Thánh Nghiêm


Lời giới thiệu
"Phật giáo chính tín" của tác giả là Pháp sư Thánh Nghiêm, một Hòa thượng - học giả nổi tiếng người Trung Quốc. Ngài sinh năm 1930 ở Giang Tô, đỗ tiến sĩ ở Đại học Tokyo năm 1975, sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học Trung Quốc năm 1985. Cũng như trong "Học Phật quần nghi", ở quyển sách này, tác giả cũng dùng hình thức hỏi và đáp để trình bày ý kiến của mình. Qua các vấn đề được đặt ra và lời giải đáp, tác giả muốn chứng minh Phật giáo là chính tín chứ không phải là mê tín. Đó là một mục tiêu tốt đẹp mà tất cả Tăng Ni cũng như những người muốn nghiên cứu Phật giáo đều mong muốn hiểu biết, nhưng sự chứng minh đó đủ sức thuyết phục hay không thì còn tùy ở nhận thức của độc giả.

Dầu sao, chúng tôi cũng nhận thấy rằng trong tập sách này, tác giả đã đặt ra được những vấn đề khá cơ bản của Phật giáo. Nhưng nếu trong "Học Phật quần nghi", các vấn đề Phật giáo có tính chất phổ thông hơn, thì trong quyển sách này, bên cạnh những vấn đề phổ thông như các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình, có nhiều vấn đề có ý nghĩa thâm thúy về bản thể luận và nhận thức luận. Vì vậy, đọc quyển sách này, chúng ta sẽ có những hiểu biết cao hơn, sâu sắc hơn về Phật giáo.

Tuy nhiên, có một điểm cần chú ý là khi viết quyển sách này, tác giả nhằm vào độc giả người Trung Quốc. Vì vậy, Phật giáo được trình bày ở đây, không những là theo kiến giải riêng trên lập trường Đại Thừa của tác giả, mà còn được đặt trong bối cảnh văn hóa - xã hội Trung Quốc, dĩ nhiên là khác với Việt Nam. Nhưng chúng ta đều biết rằng giữa xã hội Việt Nam và Trung Quốc, có không ít những điểm gần gũi với nhau, cho nên phần lớn lời giải đáp của tác giả quả là rất hứng thú và bổ ích đối với độc giả Việt Nam.

Trong quyển sách này, tác giả cũng đã đi sâu vào một số vấn đề liên quan đến lịch sử Phật giáo, đặc biệt là lịch sử Phật giáo Trung Quốc, chẳng hạn phần nói về các tông phái Phật giáo. Những phần này rõ ràng là rất cần đối với những nhà nghiên cứu Phật học Việt Nam.

Tóm lại " Phật giáo chính tín" là, một quyển sách vừa dễ hiểu, vừa sâu sắc, có thể đáp ứng nhu cầu hiểu biết về Phật giáo của quần chúng rộng rãi, đồng thời có thể đáp ứng yêu cầu nghiên cứu sâu của giới Phật học.

Viết được một quyển sách đồng thời đáp ứng được cả hai yêu cầu như vậy, Pháp sư Thánh Nghiêm đã khiến chúng ta ngưỡng mộ trình độ uyên thâm và quảng bác về Phật giáo của Ngài.

Chính vì những lẽ trên mà Phân viện Nghiên cứu Phật học đã cho phiên dịch và xuất bản tập sách này. Trong lúc vội vàng, hẳn là bản dịch còn nhiều sai sót, kính mong tác giả và độc giả lượng thứ và chỉ chính cho.

Xin trân trọng giới thiệu quyển sách với chư vị Tôn túc, Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử cùng quý vị độc giả trong và ngoài giáo hội.

Giáo sư HÀ VĂN TẤN
Phân viện phó Phân viện Nghiên cứu Phật học

The software works offline reading Buddhist Dharma Master of the Holy Faith strictly


Introduction
"Buddhist belief" of the author is strictly Wizard Saints, a monk - renowned scholar of Chinese. He was born in 1930 in Jiangsu, doctoral degree at the University of Tokyo in 1975, founder of the Institute of Chinese Buddhist Studies in 1985. Well as in "comfortable pants Buddhist Studies", in this book, the author also taking shape question and answer form to present their opinions. Through the problems posed and answers author wants to prove Buddhist belief is not superstitious. It was a nice goal that all monks and nuns as well as those who want to study Buddhism are keen understanding, but it proved enough to convince or not, depends on the reader's perception.

Nevertheless, we also recognize that in this book, the author has set out to be pretty basic issues of Buddhism. But if the "Buddhist Studies comfortable pants", the Buddhist issues more universal nature, is in this book, besides the common problems such as issues relating to marriage and family, there are many Problems profound sense of ontology and epistemology. So read this book, we will have greater understanding, deeper Buddhism.

However, there is a point to note is that when writing this book, the author aims to Chinese readers. So Buddhism is presented here, not only on one's own is established according to the Mahayana school of authors, but also in the context of culture - Chinese society, of course, is different from Vietnam. But we all know that society between Vietnam and China, there are many spots close together, so much of the author's answers are very interesting results and useful for readers Vietnam.

In this book, the authors also delve into some of the issues related to the history of Buddhism, especially the history of Buddhism in China, such as the section on the Buddhist sect. These sections are clearly needed for the Vietnam Buddhist Studies.

In a nutshell, "Buddhist belief" is, a book and easy to understand, just deep, can meet the needs of the Buddhist understanding of the broad masses, and can meet the requirements of the depth study Buddhist world.

Writing a book is simultaneously both meet such requirements, the Holy Shamans are strictly made us admire the wisdom of Buddhism and advertising about his uncle.

Because of these reasons that the Institute of Buddhist Studies has to translate and publish this book. During rush, the translation must be many errors, we respectfully request that authors and readers first and only major amount.

Please honor to introduce text book with honorable teachers, monks, nuns and lay Buddhists with your readers in and outside the church.

Professor Ha Van Tan
Vice Institute of Buddhist Studies Institute

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less