Phat Hoc Pho Thong
NguyenDoAnhKhoa
3.0 Varies with device
Tác phẩm Phật Học Phổ Thông của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
-------

Hòa thượng pháp danh Thiện Hoa, hiệu Hoàn Tuyên, sanh ngày 07 tháng năm Mậu Ngọ (1918), tại làng Tân Qui, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. vì quy y từ thuở ấu thơ, Ngài lấy pháp danh là thế danh, nên húy là Trần Thiện Hoa. Thân phụ Ngài là ông Trần Văn Thế pháp danh Thiện Huệ, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Sáu pháp danh Diệu Tịnh. Ngài là con út trong gia đình tám anh chị em, ba người anh chị của Ngài cũng xuất gia đầu Phật.
Cả gia đình Ngài đều quy y với Tổ Thiền chùa Phi Lai núi Voi, Châu Đốc, pháp danh Thiện Hoa là do Tổ đặt cho Ngài.
Nhân đi chùa Phước Hậu, làng Đông Hậu, huyện Trà Ôn làm lễ kỳ siêu cho cha. Ngài quyết xin mẹ cho ở chùa xuất gia, lúc ấy Ngài được 7 tuổi. Sau đó, Ngài được gởi tới chùa Đông Phước, huyện Cái Vồn theo học với Tổ Khánh Anh, được Tổ đặt pháp hiệu là Hoàn Tuyên.
Năm 1931, Tổ Khánh Anh lãng chùa Long An ở Đồng Đế, Trà Ôn và khai lớp học gia giáo tại đây. Ngài được nhập chúng theo học, lúc ấy Ngài 14 tuổi.
Năm 1935, Phật học đường Lưỡng Xuyên khai giảng, Ngài được theo học tại đây, và ngay năm ấy, Ngài thọ giới Sa Di, lúc 17 tuổi.
Năm 1938, Ngài được Ban Giám Đốc Phật học đường cử ra Huế học cùng với các Tăng sinh khác trong lớp đầu tiên, lúc ấy Ngài 20 tuổi, Ngài học ở Phật học đường Tây Thiên hai năm. Sau đó Ngài vào chùa Long Khánh, Qui Nhơn học Phật pháp với Tổ Phước Huệ chùa Thập Tháp hết một năm tròn. Ngài lại trở ra Huế dự học tại Phật học đường Báo Quốc gót bốn năm, rồi đến tòng lâm Kim Sơn một năm. Sau tám năm theo học Ngài trở về miền Nam.
Năm 1945, Ngài hợp tác cùng Hòa thượng Trí Tịnh khai giảng Phật học đường Phật Quang tại rạch Bang Chang, xã Thiện Mỹ, Trà Ôn. Năm 29 tuổi, Ngài thọ giới Tỳ Kheo Bồ Tát tại giới Đàn chùa Kim Huê, Sa Đéc.
Năm 1946 ? 1947, phong trào chống Pháp cứu nước đã làm ảnh hưởng đến trường học.
Năm 1953, Giáo Hội Tăng Già Nam Việt cử Ngài giữ chức Trưởng Ban Giáo Dục và Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo Hội Tăng Già Nam Việt, kiêm Đốc Giáo Phật học đường Nam Việt chùa Ấn Quang, Sài Gòn.
Năm 1957, Ngài lại chủ xướng mở những khóa huấn luyện trụ trì lấy tên là Như Lai Sứ Giả. Tăng giới đặt tại chùa Pháp Hội, Ni giới đặt tại chùa Dược Sư. Những vị tốt nghiệp các khóa này được bổ về chùa khắp lục tỉnh tập sự hoằng pháp. Phong trào này làm dấy lên sự tu học của tín đồ Phật tử và là mơ ước của mọi Tăng Ni muốn trở thành sứ giả Như Lai.
Với trách nhiệm Trưởng ban Giáo dục trong Giáo Hội Tăng Già Nam Việt, Ngài đã khuyến khích, hỗ trợ mở trường Phật học tại khắp các tỉnh miền Tây và chính Ngài giảng dạy khắp nơi để động viên các trường. Hầu hết Tăng Ni miền Nam đương thời đều chịu ân giáo dục của Ngài ít nhiều, dù gián tiếp hay trực tiếp.

Năm 1956, Ngài giữ chức vụ Ủy viên Hoằng Pháp của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, cùng với Thượng tọa Nhất Hạnh xuất bản nguyệt san Phật Giáo Việt Nam.
Năm 1964, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời, Ngài nhận chức Đệ Nhất Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, kế đến nhận chức trụ trì Việt Nam Quốc Tự.
Năm 1966, Ngài đảm nhận chức Viện trưởng Viện Hóa Đạo (Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất).
Năm 1968, Ngài được toàn thể đại biểu bỏ thăm lưu nhiệm chức Viện Trưởng Viện Hóa Đạo.
Năm 1973, bệnh tình càng nặng Ngài phải giải phẩu và không trở dậy được nữa. Cho đến ngày 20 tháng Chạp năm Nhân Tý, nhằm ngày 23 tháng Giêng năm 1973, Ngài đã an lành viên tịch, thọ 55 tuổi đời và 26 tuổi đạo.
Cả cuộc đời, Ngài hy sinh trọn vẹn cho đạo pháp từ lúc lớn khôn cho đến ngày theo Phật, lúc nào Ngài cũng chỉ biết lo cho đạo và làm việc cho đạo. Với tấm lòng bao dung hòa ái, nhưng rất cương nghị trong đường lối mà Ngài vạch ra, dù khó khăn đến mấy cũng quyết thực hiện thành công. Và Ngài đã thành công rực rỡ trong việc thực hiện sứ mạng của một sứ giả Như Lai, để lại cho mai sau lòng kính trọng và mãi mãi ghi khắc công ơn Ngài.
Các tác phẩm của Ngài để lại rất nhiều, là những nấc thang Giáo lý có giá trị đặt nền tảng học Phật cho Tăng tín đồ.

Schools work of the late Buddhist Thich Thien Hoa
-------

Venerable Thien Hoa legal name, complete performance Declaration, born May 7 Mau Ngo (1918), in the village of Tan Qui, Cau Ke district, Tra Vinh province. for refuge from childhood, he took legal name is the name, Tran Thien Hoa is so taboo. His father is the legal name Tran Van Thien Hue World, mother Nguyen Thi Dieu Tinh Sau legal name. He was the youngest of eight siblings, three brothers and his sister into a Buddhist temple.
His family have taken refuge with God The African Elephant Mountain, Chau Doc, legal name is Thien Hoa, placed by him.
's Go Phuoc Hau Hau East Village, Tra district to celebrate any super father. He decided to ask his mother left home at the temple, at that time he was 7 years old. Then he was sent to East Phuoc Pagoda, Cai Von districts studied with The British Khanh, the legal effect, placed the Complete Declaration.
1931, The British romantic Khanh Pagoda in Dong De Long An, Tra open class and educated here. He entered them in school, he was 14 years old at that time.
1935, Luong Xuyen Buddhist school opened, he was studying here, and even that year, his novice ordination, at age 17.
In 1938 he was director of the school board appointed Hue Boost learning with other students in the first grade, when he was 20 years old, he learned Buddhist school in Western Emperor two years. He then in Long Khanh Pagoda, Buddhist knowledge Qui Nhon Phuoc Hue pagoda with Tower Cross team all year round. He plans to return to Hue Buddhist studies at the National School Newspaper heels of four years, then converts forestry Kim Son a year. After eight years of study he returned to the South.
In 1945 he cooperated with Venerable Tri Tinh Buddhist school opened at Fo Guang Chang Bang canal, meditation America, Tra. In 29 years, he Bhikshu Bodhisattva Pagoda in Hue civilians, Sa Dec.
1946? 1947, against the French national salvation movement was affecting schools.
1953, South Vietnamese Sangha celebrated his being the head of the Board of Education and Head of the Sangha Kobo South Vietnam, Buddhism for Christianity An Quang Pagoda Road South Vietnam, Saigon.
In 1957 he advocated the opening of training abbot named Tathagata messenger. Increase the temples located in the French Assembly, nuns Medicine located at Temple. Those who graduate courses are complementary to the temple throughout the six provinces of missionary training. This movement aroused by practicing Buddhists and the dream of all monks want to become messengers Tathagata.
With Head of Education responsible Sangha in South Vietnam, he encourages, supports Buddhist schools open across the western provinces and taught himself to mobilize around the school. Most contemporary South monks are under His grace more or less education, whether directly or indirectly.
 
In 1956 he served as Commissioner of the General Hoang Phap Buddhist Association of Vietnam, together with the Venerable Nhat Hanh Buddhist magazine published in Vietnam.
In 1964 the Unified Buddhist Church of Vietnam Unified born, he assumed the First Deputy Director of the Institute Act, designed to recognize organizations abbot Vietnam Quoc Tu.
In 1966 he assumed at the Institute of Chemical Act (Buddhist Church of Vietnam Unified).
In 1968, he left all participants are stored in office visits Director of the Institute Director.
In 1973, the more severe the illness he had surgery and did not come up anymore. Until December 20 th year of the Rat's order dated January 23, 1973, he peacefully passed away at the age of 55 and 26 years old director.
All my life, His perfect sacrifice for his faith since grown to date in the Buddha, when he was able only worry for directing and directing work. With a big heart gently, but very resilient in the way that He pointed out, though some also difficult to implement successfully addressed. And he was successful in carrying out the mission of herald Tathagata, leaving the future with respect and gratitude forever etched him.
His works are very much left, is the doctrine ladder valued based learning Buddhism believers to increase.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less