Phap Hoc Co Ban - Phat Phap
NguyenDoAnhKhoa
2.0 Varies with device
Giúp các Phật tử đọc offline 4 tập của tác phẩm Phật Học Cơ Bản

Lời nói đầu của sách

Ðược sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Ban Biên tập Chương trình Phật học hàm thụ (PHHT) đã tiến hành biên soạn bộ sách "Phật học cơ bản"nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên đang theo học chương trình PHHT, cũng như của đông đảo Tăng Ni và Phật tử.

Bộ sách "Phật học cơ bản" này gồm 4 tập, được biên soạn bởi nhiều tác giả và trình bày theo thứ tự từ các vấn đề Phật học căn bản cho đến các chủ đề giáo lý chuyên sâu, nhằm giúp người học có một số kiến thức cơ bản về Phật giáo.

Helping practitioners to read offline 4 sets of Buddhist works Basics

Preface of the book

Being the direction of the venerable Chief Justice Hoang Central VBS, Editorial Board Buddha distance learning program (PHHT) conducted compiled the book "Basic Buddhism" to meet the learning needs of students PHHT attending programs, as well as of numerous monks and nuns and Buddhists.

Ministry of "Basic Buddhism" consists of four volumes, compiled by many authors and presented in order from the fundamental problem of Buddhism to the doctrine advanced topics, to help people learn a Some basic knowledge of Buddhism.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less