33 Vị Tổ Thiền Tông -Phật Giáo
NguyenDoAnhKhoa
2.0 Varies with device
Sử 33 VỊ TỔ ẤN HOA

Mục lục
Án Độ:
1- Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp. (Mahakasyapa) To-01
2-Tổ A-Nan. (Ananda) To-02
3-Tổ Thương-Na-Hòa-Tu. (Sanakavasa) To-03
4-Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa. (Upagupta) To-04
5-Tổ Đề-Đa-Ca. (Dhrtaka) To-05
6-Tổ Di-Dá-Ca. (Miccaka) To-06
7-Tổ Bà-Tu-Mật. (Vasumitra) To-07
8-Tổ Phật-Đà-Nan-Đề. (Buddhanandi) To-08
9-Tổ Phục-Đà-Mật-Đa. (Buddhamitra) To-09
10-Tổ Hiếp-Tôn-Giả. (Parsvika) To-10
11-Tổ Phú-Na-Dạ-Xa. (Punyayasas) To-11
12-Tổ Mã-Minh. (Asvaghosha) To-12
13-Tổ Ca-Tỳ-Ma-La. (Kapimala) To-13
14-Tổ Long-Thọ. (Nagarjuna) To-14
15-Tổ Ca-Na-Đề-Bà. (Kanadeve) To-15
16-Tổ La-Hầu-La-Đa. (Rahulata) To-16
17-Tổ Tăng-Già-Nan-Đề. (Sanghanandi) To-17
18-Tổ Già-Da-Xá-Đa. (Gayasata) To-18
19-Tổ Cưu-Ma-La-Đa. (Kumarata) To-19
20-Tổ Xà-Dạ-Đa. (Jayata) To-20
21-Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu. (Vasubandhu) To-21
22-Tổ Ma-Noa-La. (Manorhita) To-22
23-Tổ Hạc-Lặc-Na. (Haklena) To-23
24-Tổ Sư-Tử. (Aryasimha) To-24
25-Tổ Bà-Xá-Tư-Đa..(Basiasita) To-25
26-Tổ Bất-Như-Mật-Đa. (Punyamitra) To-26
27-Tổ Bát-Nhã-Đa-La. (Prajnatara) To-27
28-Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma. (Bodhidharma) To-28
Trung Hoa:
29-Tổ Huệ-Khả. To-29
30-Tổ Tăng-Xán. To-30
31-Tổ Đạo-Tín. To-31
32-Tổ Hoằng-Nhẫn. To-32
33-Tổ Huệ-Năng. To-33

Use YOUR TEAM INDIA UNITED 33

Table of Contents
The project:
1 The Ma-Ha-Ca-Lettuce. (Mahakasyapa) To-01
2-The A-Nan. (Ananda) To-02
3-Team Trade-Na-Hoa-Tu. (Sanakavasa) To-03
4-The-Pros-Three-Ju Da. (Upagupta) To-04
5-The-Most-Ca offer. (Dhrtaka) To-05
6-The Di-Pa-Ca. (Miccaka) To-06
7-The Ba-Tu-Mat. (Vasumitra) To-07
8-The Buddha-Da-Nan-offer. (Buddhanandi) To-08
9-The Easter-Da-Da-Mat. (Buddhamitra) To-09
10-The Bully-Ton-Say. (Parsvika) To-10
11-The Phu-Na-Da-Xa. (Punyayasas) To-11
12-To-Ming Ma. (Asvaghosha) To-12
13-The Ca-Pi-Ma-La. (Kapimala) To-13
14-The Long-Life. (Nagarjuna) To-14
15-The Ca-Na-Recommended-Mrs. (Kanadeve) To-15
16-The Most-La-La-Da. (Rahulata) To-16
17-The Sangha-Nan-offer. (Sanghanandi) To-17
18-The Elder-Da-Da-Xa. (Gayasata) To-18
19-The sheep-Ma-La-Da. (Kumarata) To-19
20-The Soap-Da-Da. (Jayata) To-20
21-The Ba-Tu-Table-Top. (Vasubandhu) To-21
22-The Ma-Noa-La. (Manorhita) To-22
23-The Crane-Lac-Na. (Haklena) To-23
24-The Teacher-Prince. (Aryasimha) To-24
25-The Xa-Tu-Ba-Da .. (Basiasita) To-25
26-The Real-As-Da-Mat. (Punyamitra) To-26
27-The-Bat Nha-Da-La. (Prajnatara) To-27
28-The Bo-Recommended-Dat-Ma. (Bodhidharma) To-28
China:
29-Patriarch Hui-ability. To-29
30-The Rise-Xan. To-30
31-To-Trust Act. To-31
32-The Hoang-Rings. To-32
33-Patriarch Hui-Energy. To-33

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less